ISSN 1302-2636
Method Proposal For Tourism Oriented Sustainable Development [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 27-42 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239617

Method Proposal For Tourism Oriented Sustainable Development

Mehmet Çakılcıoğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi

Sustainable development is based on protection and development of resources. Continuous exploiting of resources while protecting them, especially supporting the development of renewable resources without

exceeding the limit of renovation, is the basis of the philosophy of development that protects the environment. It is obvious that in tourism sector which has the environment as basic capital, it is hard to

make development and thus benefit from the economic functions of tourism with destroyed environment. Here again the basic problem is

related with how to achieve the healthy development of tourism. The solution of this problem lies on protecting and improving the resources which tourism benefits from in the development process. However, in plan and projects, limited and insufficient predictions about using and protecting of resources in the future, apart from solving the problem,

make it heavier. In this study, “growth”, “sustainable growth” and“sustainable tourism” concepts will be analyzied and in the end there will be a suggestion of a method for sustainable tourism. If the process could be managed through the adviced method, “sustainable

tourism” will be a device for sustainable economic and social development, especially in the regions which have tourism potential but relatively have less economic development.

Keywords: Growth and development; Sustainability; Sustainable Development; Sustainable Tourism

Turizm Odaklı Sürdürülebilir Kalkınma İçin Bir Yöntem Önerisi

Mehmet Çakılcıoğlu
İstanbul Aydın Üniversitesi

Sürdürülebilir kalkınmanın temelinde kaynakların korunması ve geliştirilmesi bulunmaktadır. Kaynakların sürekli ve korunarak değerlendirilmeleri, özellikle yenilebilen kaynakların kendilerini yenileme sınırları aşılmadan kalkınmaya destek olabilmeleri, çevreyi koruyan kalkınma felsefesinin temelini oluşturmaktadır.

Doğal, çevresel ve kültürel kaynaklardan en çok yararlanan ve onları doğrudan bir sermaye olarak kullanan sektörlerden birisi olarak turizm sektörü, sürdürülebilir kalkınma açısından ayrı bir önem taşımaktadır.

En büyük sermayesi çevre olan turizm sektöründe, bozunuma uğramış bir çevreyle kalkınmanın ve dolayısıyla turizmin ekonomik fonksiyonlarından yararlanmanın güç olacağı açıktır. Burada da temel sorun, turizmde sağlıklı bir kalkınmanın nasıl gerçekleştirilebileceği ile ilgilidir. Bu sorunun çözümü, turizmin gelişmesini sağlarken yararlandığı kaynakları korumada ve geliştirmede yatmaktadır. Ancak yapılan plan ve projelerde, çevre ve doğal kaynakların kullanımı ve korunması ile ilgili geleceğe yönelik öngörülerin sınırlı ve yetersiz olması, sorunu çözmek bir yana daha da ağırlaştırmaktadır. İşte bu nedenledir ki, turizm sektöründe de gelişmelerin temel unsuru sayılan çevresel ve doğal kaynakların sürekliliğini sağlayabilecek yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu düşünceyi yansıtan yaklaşımlardan birisi de, çevresel ve doğal kaynakları koruyup geliştirerek, dengeli ve sürekli bir turizm kalkınmasını hedefleyen sürdürülebilir turizm kavramıdır.

Bu çalışmada “Kalkınma”, “Sürdürülebilir Kalkınma”, “Sürdürülebilir Turizm” kavramları incelenecek ve sonuçta özellikle turizm potansiyeli olan ancak ekonomik anlamda görece az gelişmiş bölgelerde sürecin önerilen yöntem doğrultusunda yönetildiği takdirde “Sürdürülebilir Turizm”in “Kalkınma”yı “Sürdürülebilir” kılmada bir araç olarak kullanılabileceği kanıtlanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma; Sürdürülebilirlik; Sürdürülebilir Kalkınma; Sürdürülebilir Turizm

Mehmet Çakılcıoğlu. Method Proposal For Tourism Oriented Sustainable Development. Tasarım Kuram. 2013; 9(16): 27-42

Corresponding Author: Mehmet Çakılcıoğlu
LookUs & Online Makale