ISSN 1302-2636
Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Envanter Veri Tabanı için Veri Toplama Metodolojisinin Analizi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 117-140 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.08860

Yapı Malzemesi Yaşam Döngüsü Envanter Veri Tabanı için Veri Toplama Metodolojisinin Analizi

C. Zeynep Oğuz1, Leyla Tanacan2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Gelişmiş ülkelerde, inşaat etkinliklerine ilişkin enerji, su ve hammadde kullanımı ve bu üretimlerin atıkları olarak havaya, toprağa, suya salımlar ve bunların çevreye etkileri konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), bu girdi ve çıktıların bilimsel bir temelde değerlendirildiği yöntemlerden biridir. YDD çalışmaları günümüzde farklı yöntemler ile oluşturulmuş veri tabanlarından oluşan yazılımlar ile gerçekleştirilmektedir. Bu durum çalışmalar arasında farklılıklara sebep olmaktadır; karşılıklı kullanılabilirlik için uyumlu olmaları gerekmektedir. Bu çalışmada yapı malzemesi envanter veri tabanına altlık oluşturabilmek amacıyla, veri toplama aşamasındaki temel ölçütlerin varolan veri tabanlarındaki ortak kurallarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla dünya çapında sıklıkla kullanılan süreç tabanlı yapı malzemesi envanter veri tabanları incelenmiştir. Bu ortak kurallar belirlendikten sonra Türkiye’de alüminyum profil üretimi üzerinden bu kuralların uygulanıp uygulanamayacağı tartışılmıştır. Verinin uluslarası geçerli kurallara uygun olarak toplanmasının uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kuralların belirlenmesiyle, yapılacak çalışmaların mümkün olduğu kadar çok veri tabanıyla uyumlu olabilmesinin sağlanabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yapı malzemesi, YDE, YDD, Envanter analizi, Veri toplama

An Analysis of a Data Collection Methodology for the Life Cycle Inventory Database of Building Materials

C. Zeynep Oğuz1, Leyla Tanacan2
1Building Physics and Materials Department, Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture
2Architecture Department, Istanbul Technical University Faculty of Architecture

In developed countries various studies on construction processes are done on energy, water and raw material consumptions together with their emissions to air, water and soil and their effects on environment. One of the methods to evaluate these inputs and outputs upon a scientific basis is Life Cycle Assessment (LCA). At present LCA studies are realized by softwares which are composed of databases produced by varying methods. This situation gives way to differences between studies; for interoperability they must be compatible. In this study, it is aimed to determine joint rules for existing databases of basic criteria in data collection phase with the objective of forming a base for a database regarding construction products. With this objective globally commonly used process-based building materials inventory databases are analyzed. After these joint rules are determined it is discussed whether these rules can be applied or not on aluminium profile production in Turkey. It is determined that collection of data according to internationally accepted rules are suitable. It is expected that with the determination of these rules, future studies will be compatible with as many databases as possible.

Keywords: Building material, LCI, LCA, Inventory analysis, Data collection

C. Zeynep Oğuz, Leyla Tanacan. An Analysis of a Data Collection Methodology for the Life Cycle Inventory Database of Building Materials. Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 117-140

Sorumlu Yazar: C. Zeynep Oğuz, Türkiye
LookUs & Online Makale