ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Evaluation of Industrial Designs by Using Analytical Hierarchy Process and Parallel Prototyping [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 85-99 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.02411

Evaluation of Industrial Designs by Using Analytical Hierarchy Process and Parallel Prototyping

Özkal Özsoy
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

This article is about the analytic hierarchy process and parallel prototype concepts used in many theoretical and applied fields and their adaptation to the industrial product design process. Firstly the prototype concept is introduced, followed by AHP. The PROMETHEE method, which is included in the study as an additional validation method, is also briefly discussed and then a field study in which product designs are evaluated is presented. Of the various portable lighting product designs previously made, 3 have been selected for use in field study. In order to produce working prototypes of these, designs are modeled on the computer and detailed interior and exterior planning is done in order to be able to produce and use body parts. Body parts are manufactured in 3D printer and electronic circuits designed for them are mounted. The prototypes obtained were evaluated in interviews with 10 designers participating in the study according to the criteria selected and their opinions were saved as research data. This data was then evaluated using the AHP method and re-evaluated by using the PROMETHEE method for verification purposes. As a result of this process, the performances of the designs according to the selected criteria were calculated numerically and the design which will have the highest chance of success in the market was determined. It has been shown that the design evaluations can be made more objective and the accuracy of given decisions can be increased by adapting these tools to decision making and evaluation processes in industrial design. This, in turn, will have a positive impact on overall design quality.

Keywords: Analytical hierarchy process, parallel prototyping, industrial design, promethee, design evaluation

Evaluation of Industrial Designs by Using Analytical Hierarchy Process and Parallel Prototyping

Özkal Özsoy
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Bu yazı, teorik ve uygulamalı bir çok alanda kullanılan analitik hiyerarşi süreci ve paralel prototip kavramları ve onların endüstri ürün tasarımı sürecine uyarlanışı üzerinedir. Öncelikle prototip kavramı tanıtılmakta, sonrasında AHP açıklanmaktadır. Doğrulayıcı ek yöntem olarak çalışmada yer alan PROMETHEE yöntemine de kısaca değinildikten sonra içinde ürün tasarımlarının değerlendirildiği bir alan çalışması sunulmaktadır. Alan çalışmasında kullanılmak üzere, daha önceden yapılmış çeşitli taşınabilir aydınlatma ürünü tasarımları arasından 3 tanesi seçilmiştir. Bunların çalışan prototiplerinin üretilebilmesi için tasarımlar bilgisayarda modellenmiş, gövde parçalarının üretilebilir ve kullanılabilir olabilmesi için detaylı iç ve dış planlama yapılmıştır. Gövde parçaları 3B yazıcıda üretilmiş ve içlerine tasarlanan elektronik devreler monte edilmiştir. Elde edilen prototipler, çalışmaya katılan 10 tasarımcıyla yapılan görüşmelerde seçilen kriterlere göre değerlendirilmiş, alınan görüşler araştırma verisi olarak kaydedilmiştir. Sonrasında bu veri AHP yöntemi ve doğrulama amacıyla da PROMETHEE yöntemiyle değerlendirilmiştir. Eldeki tasarımların, seçilen kriterlere göre performanslarının sayısal olarak ortaya çıktığı bu değerlendirme sonucunda piyasadaki başarı şansı en yüksek olan tasarım belirlenmiştir. Bu araçların endüstri tasarımındaki karar verme ve değerlendirme süreçlerine uyarlanmasıyla tasarım değerlendirmelerinin daha objektifleştirilebileceği, verilen kararların doğruluğunun arttırılabileceği gösterilmiştir. Bu da sonuç olarak genel tasarım kalitesine olumlu etki yapacaktır.

Anahtar Kelimeler: Analitik hiyerarşi süreci, paralel prototipleme, endüstriyel tasarım, promethee, tasarım değerlendirilmesi

Özkal Özsoy. Evaluation of Industrial Designs by Using Analytical Hierarchy Process and Parallel Prototyping. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 85-99

Corresponding Author: Özkal Özsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale