ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Konut Tasarımında Esnekliğin Farklı Konut Tipolojileri Üzerinden Tartışılması [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2016; 12(22): 69-79 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.560642

Konut Tasarımında Esnekliğin Farklı Konut Tipolojileri Üzerinden Tartışılması

Esin Hasgül1, Ahsen Özsoy


Konut Tasarımında Esnekliğin Farklı Konut Tipolojileri Üzerinden Tartışılması

Esin Hasgül1, Ahsen Özsoy

Üretim ve tüketimin giderek hızlandığı günümüz dünyasında, zaman kavramının daha etkin bir ögeye dönüştüğü görülmektedir. Bu kavram kişilerde ve mekanlarda değişime yol açmakta, değişim de gereksinim, aktivite ve tercihleri yeniden sorgulamaya götürmektedir. Konut mekanları kullanıcının birebir etkileşim içinde olduğu, uzun süreli kullanım, aidiyet, kendileme gibi unsurları içeren ve temel gereksinimlerin karşılandığı mekanlar olduğundan kullanıcının ve mekanın değişiminin irdelenmesi önem kazanmaktadır. Günümüzde zaman kavramı kullanıma ilişkin hızlı bir değişime yol açarken, üretilen mekanların tek tipleşme durumu kullanıcı ile konut mekanı arasında uyumsuzluklara sebep olmaktadır. Statiklikten uzak, değişmeye doğru kesintisiz yön çevirmiş çevresel veriler, mimarlık ortamında kullanıcı-mekan arasındaki diyalektiğin yeniden tartışma gündemine getirilmesine yol açmaktadır. Çalışma kapsamında kullanıcı-mekan etkileşimi araştırılırken, konut mekan tasarımının analizi tip ve zaman faktörleri üzerinden ele alınmıştır. Bu doğrultuda üretilen konut mekanlarının tipolojik özelliklerine bağlı olarak konut tasarımında esneklik ve zaman kavramları tartışmaya açılmaktadır. Mekanın tipolojik özelliklerinin mekânsal çözümlerdeki olumlu-olumsuz etkilerinin ve bu doğrultuda oluşan mekanların statikliğe mi,yoksa dinamikliğe mi evrildiğinin esneklik üzerinden okunması hedeflenmektedir. Çalışmada esneklik teması ile tasarlanan 10 adet projenin geliştirilen ‘Esneklik Bileşenleri Matrisi’ üzerinden analiz ve değerlendirilmesi yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Konut; Mekan Tasarımı; Tipoloji; Esneklik

Esin Hasgül, Ahsen Özsoy. Konut Tasarımında Esnekliğin Farklı Konut Tipolojileri Üzerinden Tartışılması. Tasarım Kuram. 2016; 12(22): 69-79

Corresponding Author: Esin Hasgül
LookUs & Online Makale