ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Projectıons Of The Post-1980 Transformatıon At The Shores Of Antalya [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2016; 12(22): 80-98 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.553528

The Projectıons Of The Post-1980 Transformatıon At The Shores Of Antalya

Zeynep Esengil, Hüseyin Kahvecioğlu
İstanbul Teknik Üviversitesi, Mimarlık Fakültesi

The developments during andafter 1980, which represents the starting of drastic breaks in all areas ofsocial, political, ideological and economic life, have brought togethermulti-dimensional transformations both in the lives of people and also the urbanspace that is the counterpart in social life. The number of studies that haveresearched the changes and transformations caused by the developments at globalscale on society and space is quite few not only for metropolitans but also formedium scale cities. In the light of all these thoughts, the study wasinitiated to answer the question “How do the different localities react againstthe impositions of the global processes and capitalist economic systems and howdo the social, cultural and economic interactions create urbanspatializations?” Accordingly, the Lara Shore Line that is located in theprovince Antalya was selected as the city determined its urbanization processin line with the internal dynamics articulated into the global networkindependent of the national system within the frame of local dynamics startingfrom 1980. In-depth interviews were made with persons that witnessed thetransformation of the Lara Shore Line in order to obtain data and theinformation obtained during the interviews was supported with archive research.

Keywords: 1980 Dönemi, Küreselleşme, Neoliberal Politikalar, Kentsel Mekânın Üretimi, Antalya

Antalya’da 1980 Sonrası Yaşanan Dönüşümün Kıyıdaki İzdüşümleri

Zeynep Esengil, Hüseyin Kahvecioğlu
İstanbul Teknik Üviversitesi, Mimarlık Fakültesi

Toplumsal, politik, ideolojik ve ekonomikalanda çarpıcı kopuşların başlangıcını temsileden 1980 dönemi ve sonrasında yaşanangelişmeler, hem insanların yaşamında, hem debu yaşamların karşılıkları olan kent mekânındaçok boyutlu dönüşümleri beraberinde getirmiştir.Küresel boyutta yaşanan gelişmelerintoplum ve mekân üzerinde yarattığı değişimve dönüşümleri metropollerin yanı sıra ortaölçekli kentler üzerinden araştıran çalışmalarınsayısı azdır. Bu düşünceler ışığında“Küresel süreçlere ve kapitalist ekonomik sistemindayatmalarına farklı yerellikler nasıltepkiler göstermekte ve insan/sokak ölçeğindekikültürel, ekonomik, toplumsal etkileşimlernasıl kentsel mekânsallaşmalar yaratmaktadır?”sorusunu yanıtlamak üzere yola çıkılmıştır.Bu doğrultuda, derinlemesine incelemeküzere, 1980 dönemiyle birlikte yereldinamikleri çerçevesinde ulusal sistemdenbağımsız olarak küresel ağa eklemlenmiş, içdinamikleri çerçevesinde kentleşme sürecinibelirlemiş Antalya kentinde Lara Kıyı Bandıseçilmiştir. Bilgiye ulaşmak üzere Lara KıyıBandı'nın dönüşümüne tanık olmuş kişilerlederinlemesine görüşme yapılmış, arşiv araştırmasıyapılarak görüşmelerde elde edilen bilgilerdesteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: 1980 Dönemi, Küreselleşme, Neoliberal Politikalar, Kentsel Mekânın Üretimi, Antalya.

Zeynep Esengil, Hüseyin Kahvecioğlu. The Projectıons Of The Post-1980 Transformatıon At The Shores Of Antalya. Tasarım Kuram. 2016; 12(22): 80-98

Corresponding Author: Zeynep Esengil
LookUs & Online Makale