ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Reflections of Transformation in Information and Communication Technologies on Time-Space Border Perception [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 1-20 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.13008

Reflections of Transformation in Information and Communication Technologies on Time-Space Border Perception

Ayşe Pınar Serin1, Meltem Aksoy2
1Dokuz Eylül University, Institute of Science, Department of Architecture, Doctorate Program of Building Information
2Istanbul Techni̇cal University, Faculty of Architecture, Department of Architecture, Istanbul

The interactive social processes, that began with the First Industrial Revolution which definitely had been fed by earlier formations, have differentiated the forms of both living and production, also individual and social relations. With this differentiation every kind of living/non-living things have become interactive to each other. The multiplication of scientific knowledge, development of interdisciplinary specialization, cooperation and technological opportunities played an important role in constituting of this interactive enviroment. Interdisciplinary interactions have been brought to upper level within the age of information and technology which is also known as the Fourth Industrial Revolution, likewise the rigid and immutable boundaries of the fields of knowledge and expertise have become unclear.
The discipline of architecture is also directly influenced by the social changes and interdisciplinary constructs due to its multifaceted nature. This effect is undoubtedly echoed on production of space and experience of space. One of the foremost depictors of the Fourth Industrial Revolution is the inclusion of information and communication Technologies in all systems and the coexistance of the physical and the virtual items in every field. These Technologies, which alter the physical meaning of space, transformed the existing knowledge of space with the social processes they have exposed to and come up for discussion of the concept of border both conceptually and physically.
The primary aim of this study is to probe the concepts of boundary and interaction from a frame fed from different disciplines in a multi-faceted way by the time. With this aim, the concepts of boundary and interactions will be discussed mainly, through the power of information and communication Technologies to transform the boundaries of physical space and time.

Keywords: Boundary, interaction, information technologies, communication technologies, time - space, ambiguousness

Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Dönüşümün Zaman-Mekânda Sınır Algısına Yansımaları

Ayşe Pınar Serin1, Meltem Aksoy2
1Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Bina Bilgisi Doktora Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Kuşkusuz çok daha önceleri var olan oluşumların beslediği Birinci Endüstri Devrimi ile başlayan etkileşimli toplumsal süreçler yaşayış ve üretim biçimlerini, bireysel ve toplumsal ilişkileri farklılaştırmış, bu farklılaşma ile canlı/cansız her türden nesne birbiriyle etkileşimli hale gelmiştir. Bu etkileşimli ortamın oluşmasında, bilimsel bilginin çoğalması, birçok durumla baş edebilmek üzere disiplinlerin sınırlarını gevşeterek işbirliğine yönelmesi ve elbet teknolojik olanakların gelişmesi önemli rol oynamıştır. Dördüncü Endüstri Devrimi olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında ise disiplinlerarası etkileşimler üst düzeye taşınmış, bilgi ve uzmanlık alanlarının katı ve değişmez sınırları belirsizleşerek iç içe geçmiştir.
Dördüncü Endüstri Devrimi’nin tanımlayıcılarının başında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm sistemlere dâhil olması, her alanda fiziksel olanla sanal olanın bir arada var olması gelmektedir. Mimarlık disiplini de çok yönlü doğası gereği toplumsal değişimlerden ve disiplinlerarası kurgulardan direkt olarak etkilenmekte, bu etki kuşkusuz mekânın üretimine ve mekânsal deneyime yansımaktadır. Mekânın fiziksel anlamını dönüştüren, çoğaltan bilişim teknolojileri, geçirdikleri toplumsal süreçlerle birlikte mekâna ait var olan bilgiyi dönüştürmüş, beraberinde metnin ana omurgasını oluşturan “sınır” kavramını hem kavramsal hem de fiziksel anlamda tartışmaya açmıştır.
Bu çalışmanın öncelikli amacı, sınır ve etkileşim kavramlarına zamansal olarak geriye çekilerek, farklı disiplinlerden beslenen bir çerçeveden çok yönlü bakabilmektir. Bu hedefle, temel olarak sınır ve etkileşim kavramları bilgi ve iletişim teknolojilerinin (ICT / Information and Comunication Technologies) fiziksel mekân ve zamanın sınırlarını dönüştürebilme durumları üzerinden tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Sınır, etkileşim, bilgi teknolojileri, iletişim teknolojileri, zaman - mekân, muğlaklık

Ayşe Pınar Serin, Meltem Aksoy. Reflections of Transformation in Information and Communication Technologies on Time-Space Border Perception. Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 1-20

Corresponding Author: Ayşe Pınar Serin, Türkiye
LookUs & Online Makale