ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Investigating the Effects of Cancer Disease Specific Data on the Interior Satisfaction in Oncology Services [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 114-137 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.530762

Investigating the Effects of Cancer Disease Specific Data on the Interior Satisfaction in Oncology Services

Esra Bayır, İpek Fitöz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

Patient capacities, regular increase incancer incidence, area covered by oncologyin hospitals and developing cancertreatments are causing a change inarchitectural design processes of both healthcare structures including oncology andoncology centers. Hospital configurationand oncology units design is changing anduser perceptions of accessibility and spacesatisfaction are affected. Oncology unitsneed to be well structured in terms of spatialfor cancer patient with different age/gender/disease/stage. This descriptive/crosssectionalstudy was undertaken to investigateoncology unit interior standards anddetermine influence level of patients withinterior components affecting the quality oflife/treatment. On 1000 volunteer cancerpatients in two oncology units werequestioned space experience with interiorsatisfaction and subjective-objective dataabout interior components with accessibilitywere collected. Design Quality Indicatorapproach, new evaluation criterions todetermine and improve post-use evaluationfor healthcare buildings, has been used. Thecase study was shaped on basis of aquestionnaire survey of patients’ indoorexperiences. It has been determined thatdemographic data related to cancer affectpatients’ access and indoor satisfaction. It isthought that improving space satisfactionand quality will increase quality of life.While designing oncology units, it is foresawthat quality of health services with userevaluations will contribute to increase ofspace quality and interior design process.

Keywords: Oncology units, patient interior satisfaction, life quality, spatial accessibility, design quality indicator

Kanser Hastalığına Özgü Verilerin Onkoloji Servisleri İç Mekan Memnuniyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Esra Bayır, İpek Fitöz
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü

Hasta kapasiteleri, kanser insidansındaki sürekli artış, onkoloji birimlerinin sağlık yapılarında kapladıkları alan ve gelişmekte olan kanser tedavileri; hem onkoloji birimlerinin hem de birimin bulunduğu sağlık yapılarının mimari tasarım süreçlerinin değişmesine neden olmaktadır. Bu durum onkoloji birimlerinin mekân kurgusunu ve hastane konfigürasyonunu değiştirmekte, kullanıcıların mekânsal erişebilirlik ve mekân memnuniyetlerini de etkilemektedir. Tedavi sürelerinin büyük çoğunluğunu hastanede geçiren, farklı yaş/cinsiyet/hastalık ve evreye sahip kanser hastaları için de; onkoloji servislerinin mekânsal veriler anlamında iyi kurgulanması gerekmektedir. Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma; onkoloji servisleri iç mekân standartlarını araştırmak, hastaların yaşam ve tedavi kalitelerini etkileyen iç mekân parametreleri ile etkilenme düzeylerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İki onkoloji servisinde gönüllü 1000 kanser hastası üzerinde; mekân deneyimi ile memnuniyeti sorgulanarak, iç mekân özellikleri ve erişim verilerine ilişkin öznel/nesnel veriler toplanmıştır. Sağlık yapıları için kullanım sonrası değerlendirme sürecini belirlemeye ve iyileştirmeye yönelik yeni değerlendirme ölçütleri öneren “Tasarım Kalite Göstergesi” yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada hastaların iç mekân deneyimleri bir anket yoluyla değerlendirilmiştir. Kansere ilişkin demografik verilerin hastaların yol bulma eylemi ile mekân memnuniyetlerini etkilediği tespit edilmiştir. Mekân memnuniyetini ve kalitesini artırmanın hastaların yaşam kalitelerini de artıracağı düşünülmektedir. Onkoloji birimlerinin, sağlık hizmetlerinin yanısıra kullanıcı değerlendirmelerini de dikkate alarak kurgulanması, mekân kalitesinin artmasına ve iç mekân tasarım sürecine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: onkoloji servisi, hasta mekan memnuniyeti, yaşam kalitesi, mekânsal erişebilirlik, tasarım kalite göstergesi.

Esra Bayır, İpek Fitöz. Investigating the Effects of Cancer Disease Specific Data on the Interior Satisfaction in Oncology Services. Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 114-137

Corresponding Author: Esra Bayır, Türkiye
LookUs & Online Makale