ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Importance of Urban Design as Public Policy Within Flexible Planning Systems, Case Study: Nicosia and Belfast [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 42-64 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.29484

Importance of Urban Design as Public Policy Within Flexible Planning Systems, Case Study: Nicosia and Belfast

Elda İstillozlu
Eastern Mediterranean University

Planning systems that are shaped by law system, politic, economic and cultural constitutions of the countries, are basically classified in two groups; project based- flexible and plan based-strict planning. There are several problems faced in both planning approaches. Planning decisions within the plans prepared with strict planning approach, are most of the time insufficient in responding the needs of the cities’ dynamic, variable and transformative constitutions. Flexible planning systems, on the other hand, are not legally binding and also insufficient in applying the planning decisions.
It has been proposed that urban design, acting like an interface between urban planning, architecture and other related disciplines, could be solutions for the problems of planning systems. At that point, another problem had appeared, how to integrate the principles of this discipline into planning. It has been put forward that this integration could be provided by using urban design as public policies. In other words, the integration of urban design and urban plans would be provided, when urban design takes place within urban plans as public policies.
This study includes determining shortcomings of planning, investigating planning systems for understanding how to cope with shortcomings, the place and effect of public policies within planning, and also integration of urban design with planning as public policies. In this context, the study analyses urban plans of two cities by examining success of flexible planning systems on their developments.

Keywords: planning systems, flexible planning, public policies, urban design, development plans

Esnek Planlama Sisteminde Kamusal Politika Olarak KentselTasarımın Önemi: Lefkoşa ve Belfast Örnekleri

Elda İstillozlu
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Ülkelerin hukuk sistemlerine, politik, ekonomik ve kültürel yapılarına bağlı olarak şekillenen planlama sistemleri, temelinde proje bazlı-esnek ve plan bazlı-sıkı (katı) planlama olarak ikiye ayrılmaktadır. İki farklı yaklaşımla gelişen planlamanın, her iki yaklaşımında da çeşitli sorunlarla karşılaşılmıştır (Türk & Özkan, 2012). Sıkı planlama yaklaşımıyla hazırlanan kentsel gelişim/imar planlarında plan kararlarının kentlerin dönüşen, değişen, dinamik yapılarına uymakta ve ihtiyaçlarına cevap vermekte yetersiz kaldığı görülmektedir. Esnek planlama sisteminde ise plan kararlarının yasal olarak bağlayıcı olmaması ve bu kararların mekana yansıtılmasında yetersiz kalması başlıca sorunları oluşturmaktadır.
Mimarlık, şehir planlama ve ilgili diğer disiplinler arasında bir arayüz olarak görev üstlenen kentsel tasarım disiplininin planlamanın sorunlarına çözüm olabileceği öngörülmüştür. Bu noktada beliren bir diğer sorun ise planlamaya bu disiplinin ilkelerinin nasıl entegre edileceğiydi. Bahsedilen entegrasyonun kentsel tasarımı kamusal politika aracı olarak kullanarak sağlanabileceği ortaya konmuştur. Bir diğer deyişle, kentsel tasarım kriterlerinin kamusal politika niteliğinde planlarda yer alması, kentsel tasarımın planlama sistemine entegrasyonunu sağlayacaktır.
Kentlerin gelişiminde yaşanan sorunlara planlamayla çözüm getirme arayışı içerisinde planlamanın eksikliklerinin saptanması, bu eksikliklerin giderilmesinde planlama sistemlerinin yapısal durumlarının incelenmesi, kamusal politikaların planlamanın içindeki yeri ve etkisi, ve bunlara ek olarak da kentsel tasarım niteliklerinin kamusal politika olarak planlamayla entegrasyonunu temelinde barından bu çalışma, esnek planlama sistemini kentlerin gelişmesindeki başarısını sorgulayarak bu sistemlerin uygulandığı iki kentin planlarını incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: planlama sistemleri, esnek planlama, kamusal politikalar, kentsel tasarım, gelişim planları

Elda İstillozlu. Importance of Urban Design as Public Policy Within Flexible Planning Systems, Case Study: Nicosia and Belfast. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 42-64

Corresponding Author: Elda İstillozlu, Cyprus
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale