ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
User-Centered Design and Concept Development: The Case Study of Toy Design [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 109-123 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.30075

User-Centered Design and Concept Development: The Case Study of Toy Design

Seçil Toros
Atılım University, Department of Industrial Product Design, Ankara

The importance of the “user-centered design approach” in design researches has been increasing especially since the 1990s. Within this approach, the users participate in the design process by using different techniques and the user contributions are reported in the literature. It is assumed that the more method stories are shared, the more it will be possible to generate new and more effective alternative ideas for such design processes. This study examines the concept development process, which is shaped by user-centered research via a case study. The case study entitled as the “Toy for preschool children project”, used a usage scenario and students collected data through literature review, interview and observation techniques. In the early stages of the project, students focused on problems rather than form development, and they were able to reach unique syntheses depending on satisfactory situation analyzes utilizing user research. As a result, in this project, the user-centered approach was found to be favorable to develop new products and to discover new concepts.

Keywords: User-centered design, concept development, research in design, qualitative research methods, toy design

Kullanıcı Merkezli Tasarım ve Konsept Geliştirme: Oyuncak Tasarımı Vaka Çalışması

Seçil Toros
Atılım Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü

Tasarım araştırmalarında kullanıcı merkezli tasarım yaklaşımının önemi, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren giderek artmaktadır. Bu yaklaşım dahilinde farklı tekniklerle kullanıcıların tasarım süreçlerine katılması amaçlanmakta ve kullanıcı katkıları literatürde raporlanmaktadır. Ne kadar çok yöntem hikayesi paylaşılırsa, tasarım süreçleri için yeni ve daha etkili alternatif fikirlerin üretilmesinin o kadar mümkün olacağı varsayılmaktadır. Bu çalışmada, kullanıcı merkezli araştırmaların kullanılması ile şekillenen tasarım konsepti geliştirme süreci örnek bir vaka çalışması olarak incelenmektedir. Çalışmanın konusu olan “Okul öncesi çocuklar için oyuncak” projesinde uygulanan tasarım sürecinde, kullanım senaryosu oluşturulmuş, literatür taraması yapılmış, mülakat ve gözlem teknikleri ile veri toplanmıştır. Projenin erken safhalarında ürün ve form çözümlemesinden ziyade problemlere odaklı kalınmış ve söz konusu kullanıcı araştırmaları sayesinde konu hakkında doyurucu durum analizi yapılarak özgün sentezlere ulaşılmıştır. Sonuç olarak kullanıcı merkezli yaklaşımın yeni ürün geliştirmek için ve yeni konseptlerin keşfi için elverişli olduğu örneklenen bu projede de görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kullanıcı merkezli tasarım, konsept geliştirme, tasarımda araştırma, nitel araştırma yöntemleri, oyuncak tasarımı

Seçil Toros. User-Centered Design and Concept Development: The Case Study of Toy Design. Tasarım Kuram. 2020; 16(30): 109-123

Corresponding Author: Seçil Toros, Türkiye
LookUs & Online Makale