ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Investigating Industrial Design Students’ Expectations from Technically-Oriented Courses: With a Case Study on Electro-mechanical Applications [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 18-35 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.38258

Investigating Industrial Design Students’ Expectations from Technically-Oriented Courses: With a Case Study on Electro-mechanical Applications

Özkal Hüseyin Özsoy
Mimar Sinan Fine Arts University, Industrial Design Department

This article provides information about multidisciplinary educational activities based on electromechanical product applications that can be conducted in university industrial product design departments and investigates the interests and expectations of students in such activities. These activities are carried out in various lectures and generally focus on the parts that make up an electro-mechanical industrial product, their assembly, product technologies, 3D modeling, electronics, software, hardware, prototyping. In the lessons, students are informed about various product technologies and systems, they are put together with real parts and they are adapted to the products they design. With this study, it is aimed that the students gain knowledge and experience about the effect of product internal structure and technologies on product exterior design. In this article, similar orientations in the world and related academic literature are examined first. The following pages describe the structure and implementation of the activities in our study. Afterward, the field study which was conducted to reveal the students’ thoughts about multidisciplinary activities is explained.
Data collected in interviews by selecting grades on specially prepared Likert scale forms were used as input to the analysis conducted during the field study. This data was analyzed by factor analysis method and the factors determining the level and expectations of students’ interest in multidisciplinary studies were revealed. In the last part of the article, factor groups and other findings were interpreted and the results were listed.

Keywords: Industrial design education, design applications, multidisciplinary studies, teamwork, intelligent product design, factor analysis.

Elektro-Mekanik Uygulamalar Üzerine Bir Alan Çalışması ile Endüstriyel Tasarım Öğrencilerinin Teknik Yönelimli Derslerden Beklentilerinin Araştırılması

Özkal Hüseyin Özsoy
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Endüstri Tasarımı Bölümü

Bu makale, yükseköğretimdeki endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde yürütülebilecek elektromekanik ürün uygulamalarını temel alan disiplinler arası eğitim aktiviteleri hakkında bilgi vermekte, öğrencilerin bu tür aktivitelere ilgi ve beklentilerini araştırmaktadır. Bu aktiviteler çeşitli dersler bünyesinde gerçekleştirilmekte olup genellikle elektro-mekanik bir endüstri ürününü oluşturan parçalar, bunların montajları, ürün teknolojileri, 3 boyutlu modelleme, elektronik, yazılım, donanım, prototip yapımı gibi konulara yoğunlaşmaktadır. Derslerde öğrenciler çeşitli ürün teknoloji ve sistemleri konusunda bilgilendirilmekte, bunları gerçek parçalarla bir araya getirip çalıştırdıktan sonra tasarladıkları ürünlere uyarlamaktadırlar. Bu çalışma ile öğrencilerin, ürün içyapı ve teknolojilerinin ürün dış tasarımına etkisi hakkında bilgi ve deneyim kazanmaları hedeflenmektedir.
Makalede öncelikle dünyadaki benzer yönelimler ve ilgili akademik literatür incelenmiştir. İzleyen sayfalarda çalışmada yer alan aktivitelerinin yapısı ve uygulanışı açıklanmıştır. Sonrasında öğrencilerin disiplinler arası aktivitelerle ilgili düşüncelerini ortaya koymak amacıyla yapılan alan çalışması anlatılmıştır.
Alan çalışması sırasında yapılan analizlere girdi olarak, öğrencilerle yapılan görüşmelerde doldurulan likert ölçekli özel hazırlanmış formlar yardımıyla toplanan veri kullanılmıştır. Bu veri faktör analizi yöntemi ile işlenerek öğrencilerin disiplinler arası çalışmaya ilgi düzey ve beklentilerini belirleyen faktörler ortaya çıkartılmıştır. Makalenin son bölümünde faktör grupları ve diğer bulgular yorumlanmış, elde edilen sonuçlar listelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri tasarımı eğitimi, tasarım uygulamaları, disiplinler arası çalışmalar, ekip çalışması, akıllı ürün tasarımı, faktör analizi.

Özkal Hüseyin Özsoy. Investigating Industrial Design Students’ Expectations from Technically-Oriented Courses: With a Case Study on Electro-mechanical Applications. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 18-35

Corresponding Author: Özkal Hüseyin Özsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale