ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
DILEMNA AND CONFUSION IN CONTEMPORARY TURKISH ARCHITECTURAL HISTORIOGRAPHY [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 117-134 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.239597

DILEMNA AND CONFUSION IN CONTEMPORARY TURKISH ARCHITECTURAL HISTORIOGRAPHY

Ela Güngören1, Uğur Tuztaşı
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

This paper aims to analyze discussions concerning the discourse on the two nationalist movements qualified as ‘the first and these second national movements’ in 20th century turkish architectural history. It will further concentrate on one hand on debates resulting from the idea that with the qualifications metioned above, the two architectural movements did not have a common ideological backgroundand on the other the dilemna and confusion caused later, seeing resultantly the need to reevaluate or reclassify concepts such as selection/acquittal/dissociation.
The architect’s qualification as ‘national’ or other of his own architectural work and the differences between references in our architectural discourse are other matters that need attention like, for it is advanced that contradictions are not caused because of the terminology that is referred to as ‘national’ but by what is used instead. Among these qualifications the ideas elaborated recently by historians for the ‘national’ and the ‘modern’ holds a key position. It is thus believed that the word ‘modern’ and its content rehabilitates the two styles altogether. Nevertheless it is certain that within the architectural context concerning the mentioned period, any kind of idealization made on the terminology and on the concepts is being problematicised each differently.

Keywords: Turkish architectural historiography, ‘First National / Second National Architectures’, national identity, modernism.

Türk mimarlık tarihi yazımında “Ulusal”-“Milli”nin ayrış[-tırıl-]masında karmaşıklık: Bir sınıflandırma denemesi

Ela Güngören1, Uğur Tuztaşı
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi

Bu inceleme 20. Yüzyıl Türk mimarlık tarihi yazımında ‘I. Millî/Ulusal’ veya ‘II. Millî/Ulusal’ şeklinde nitelenen akımlar üzerine geliştirilen söylemler ve konuyla ilgili tartışmaları masaya yatırmayı hedeflemektedir. Bahsi geçen nitelemeler vasıtasıyla hem her iki akımın ortak ideolojik bir geçmişi bulunmadığı varsayımına temellenen görüşler, hem de ayıklama/aklanma/ ayrışma türü kavramlar ekseninde yapılan yeniden değerlendirmeler veya tasnifler gözden geçirilecektir.

Mimarların kendi yapıtlarını ‘millî/ ulusal’ sıfatlarıyla veya başka terimlerle adlandırmaları ve mimarlık yazımcılığımızda terminolojiler arasındaki farklılıklar da eğilmemiz gereken konular arasında yer almaktadır çünkü son dönemlerde literatürde ortaya çıkan çelişkilerin ‘ulusal’a endeksli terminolojilerden ziyade bunun yerine kullanılan adlandırmalardan türediği ortaya çıkmaktadır. Bu nitelemeler arasında yakın dönem tarihçilerin ‘ulusal’ ve ‘modern’ etrafında geliştirdikleri düşünceler önem taşımaktadır. Bu görüşler doğrultusunda ‘modern’ kelimesi ve içeriğinin her iki akımı da akladığına tanık olunmaktadır. Bununla beraber mimarlık ortamında sözü edilen dönemle ilgili geliştirilen terimlerle ve kavramlarla ilgili her tür idealleştirmeler kendi içlerinde farklı biçimlerde problemleştirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk mimarlık tarihi yazımı, ‘Birinci Ulusal / İkinci Millî’, ulusal kimlik, Modernizm

Ela Güngören, Uğur Tuztaşı. DILEMNA AND CONFUSION IN CONTEMPORARY TURKISH ARCHITECTURAL HISTORIOGRAPHY. Tasarım Kuram. 2014; 10(18): 117-134

Corresponding Author: Ela Güngören, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale