ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Children As Stakeholders in the Conservation of Archeological Sites: The Case of Mersin Yumuktepe Mound [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2018; 14(25): 114-133 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.563068

Children As Stakeholders in the Conservation of Archeological Sites: The Case of Mersin Yumuktepe Mound

Meltem Uçar1, Ali Cenap Yoloğlu
1Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

The level of public education, consciousness and awareness has an important effect on sustaining the conservation of urban and rural archaeological areas. Local people are one of the main stakeholders in providing conservation of archaeological sites and gaining benefit within public interest concept; children may have the most important place in this group. Despite the first legal regulations in conservation of cultural heritage was developed to conserve the archaeological sites in Turkey; considering the damages caused by people, it can be said that conservation has not yet become a common social behaviour. The necessity of conservation must be introduced from childhood in order to develop a social behaviour. This paper aims to share the methods and results of the activities organized in two schools within the project on protection, presentation and tourism infrastructure development of Yumuktepe and environment, with the intention to contribute to the development of national strategy on awareness studies. In this context, the first part of the paper gives brief information about the interaction between social behaviour and legal aspects in conservation, after which, the place of conservation awareness in education awareness relations is introduced, in the third part the method and results of theproject is presented. The final partincludes proposals for developing anational strategy for rising awareness.

Keywords: Urban and Rural Archaeological Sites, Conservation Awareness, Cultural Tourism and Awareness Yumuktepe Mound

Arkeolojik Alanların Korunmasında Paydaş Olarak Çocuklar: Mersin Yumuktepe Höyüğü Örneği

Meltem Uçar1, Ali Cenap Yoloğlu
1Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Mersin Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentsel ve kırsal arkeolojik alanlarda korumanın sürdürülebilirliğin sağlanmasında toplumun eğitim, bilinç ve farkındalık düzeyi büyük önem taşımaktadır. Yaşamın devam ettiği kentsel ve kırsal alanlarda yerel halk, arkeolojik alanların korunmasında ve korumanın kamu yararı çerçevesinde yarar sağlamada doğrudan paydaşlar haline gelmekte- dir; bu paydaş grubu içinde geleceğin temsilcisi çocuklar belki de en önemli yeri teşkil etmektedir. Ülkemizde koruma alanında ilk yasal düzenlemeler arkeolojik alanların korunması kapsamında olmuş ve zaman içinde mevzuat gelişmiş olmakla birlikte, mevcut durumda kişilerin yaptığı tahribatlar göz önüne alındığında, arkeolojik alanların korunmasının ülkemizde halen toplumsal davranış biçiminin bir parçası haline gelemediği söylenebilir. Arkeolojik alanların korunmasının toplumsal bir davranış biçimine dönüşebilmesi için koruma kültürünün çocukluktan itibaren kişilere kazandırılması ve benimsetilmesi gerekmektedir. Bu çalış- manın amacı “Yumuktepe ve Çevresi Koruma, Sunum ve Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi” kapsamında iki okulda düzenlenen farkındalık etkinliklerinin yöntem ve sonuçlarını, farkındalık çalışmalarının ortaokul düzeyinde yaygınlaştırılmasının ulusal bir strateji olarak geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, benzer çalışmalara katkı sağlamak amacıyla paylaşmaktır. Bu çerçevede birinci bölümde arkeolojik alan koruma kav- ramının toplumsal davranış biçimi ve yasal düzenlemeler ilişkisi içinde uluslararası ve ulusal ölçekte gelişimi özetlenmiştir; ikinci bölümde eğitim-farkındalık ilişkisinde koruma farkındalığının yeri açıklanmıştır; üçüncü bölümde Yumuktepe Höyüğü üzerine farkındalık oluşturma çalışmalarının kurgusu ve sonuç değerlendirmeleri aktarılmıştır. Son bölümde ise düzenlenen etkinliklerin öğrenciler üzerinde olumlu etkileri üzerinden benzer çalışmaların ortaokul düzeyinde yaygınlaştırılması önerisi geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel ve Kırsal Arkeolojik Alanlar, Koruma Farkındalık Çalışmaları; Kültür Turizmi ve Farkındalık; Yumuktepe Höyüğü

Meltem Uçar, Ali Cenap Yoloğlu. Children As Stakeholders in the Conservation of Archeological Sites: The Case of Mersin Yumuktepe Mound. Tasarım Kuram. 2018; 14(25): 114-133

Corresponding Author: Meltem Uçar, Türkiye
LookUs & Online Makale