ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Effects of Using Museum Gardens as an Alternative Open Space on Urban Life: Istanbul Case [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 216-238 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.75537

The Effects of Using Museum Gardens as an Alternative Open Space on Urban Life: Istanbul Case

Damla Erenler1, Eren Kürkçüoğlu2
1Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Urban Design Master Program
2Istanbul Technical University, Faculty of Architecture, Urban and Regional Planning

The public spaces that decreased quantitatively due to urbanization and capital-based urban policies also lost their qualities. Alternative open spaces formed in response to changing public spaces can be defined as interfaces that can draw new boundaries in terms of spatial and offer different experiences to its users. Alternative open spaces are aimed to be implemented in a user-oriented, public benefit and participation which are the basic features of urban policy. Urban policy is defined as “the set of means to be brought by the central authority in order to establish goals and strategies to ensure the healthy continuation of urban life in the face of common goals and problems, and to ensure harmony among public interventions”. In this context, museums can be considered as one of the places with alternative open space potential. Designing open spaces in the property boundaries of museums or close surroundings in an integrated manner with the urban has positive effects on urban life. In this study, historical or modern museums of the Historical Peninsula, the Golden Horn coastal area, Galata-Pera region, Şişli and Beşiktaş districts are evaluated within the scope of alternative open spaces, and to examine the effects on urban life. It was aimed to determine the usefulness criteria in museums to create alternative open space. As a result of the study, necessary criteria were obtained in museums within the scope of the public policy of creating alternative open spaces and the effects of the policy on the city were examined.

Keywords: Public space, alternative open spaces, urban life, museum gardens, Istanbul.

Müze Bahçelerinin Alternatif Açık Alan Olarak Kullanılmasının Kentsel Yaşam Üzerindeki Etkileri: İstanbul Örneği

Damla Erenler1, Eren Kürkçüoğlu2
1İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım Lisansüstü Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kentleşme ve sermayeye dayalı kentsel politikalardan dolayı niceliksel olarak azalan kamusal mekânlar ayrıca niteliklerini de kaybederek kavşak noktasına dönüşmüşlerdir. Değişen kamusal alanlara karşılık oluşan alternatif açık alanlar, mekânsal açıdan yeni sınırlar çizebilen ve kullanıcılarına farklı deneyimler sunabilen arayüzler olarak tanımlanabilmektedir. Oluşumlarının kentsel politikaların temel özellikleri olan kullanıcı odaklı, kamu yararına yönelik ve katılımla yürütülmesi hedeflenmektedir. Kentsel politika; “ortak amaçlar ve sorunlar karşısında, kentsel yaşamın sağlıklı bir şekilde devamını sağlamaya yönelik hedefler, stratejiler oluşturulması ve kamu müdahaleleri arasında uyumun sağlanması için merkezi otoritenin getireceği vasıtalar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda müzeler alternatif açık alan potansiyeline sahip mekânlardan biri olarak değerlendirilebilmektedir. Müzelerin mülkiyet sınırlarında veya yakın çevrelerinde bulunan açık alanların kentsel mekân örüntüsüyle bütünleşmiş biçimde ele alınarak tasarlanması, kentsel yaşam üzerinde pozitif etkilere sahip olmaktadır. Çalışmada İstanbul’da Tarihi Yarımada, Haliç kıyı bölgesi, Galata-Pera bölgesi ve Şişli-Beşiktaş ilçelerinde tarihi veya modern nitelikte bulunan müzelerin bina çevresiyle yakın bölgelerinde yer alan açık alanların, alternatif açık alan kapsamında değerlendirilmesiyle kentsel yaşam üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve alternatif açık alan oluşturmaya yönelik müzelerde kullanışlılık kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda alternatif açık alan oluşturma kamu politikası kapsamında müzelerde gerekli kriterler oluşturulmuş ve politikanın kente etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kamusal alan, alternatif açık alanlar, kentsel yaşam, müze bahçeleri, İstanbul.

Damla Erenler, Eren Kürkçüoğlu. The Effects of Using Museum Gardens as an Alternative Open Space on Urban Life: Istanbul Case. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 216-238

Corresponding Author: Damla Erenler, Türkiye
LookUs & Online Makale