ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Examination of New Generation Office Designs [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2022; 18(35): 131-156 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2021.79836

Examination of New Generation Office Designs

Dilara Karakurumer1, Aysen Cevriye Benli2
1Graduate Education İnstitute, Department Of Architecture, Toros Üniversity, Mersin, Turkey
2Faculty Of Fine Arts, Design And Architecture, Department Of Interior Architecture,toros University, Mersin, Turkey

Technological developments and new generation users force life to change and transform. One of the principal factors that is compelling this change is from the new requirements of users. On a global scale, it is observed the changes in almost every area. The reflection of this change is seen in the working space also. In the world, it is possible to see the different office designs in different locations. However, in recent years, generally a universal idea for office design is becoming dominant. These are the new generation offices that have high technology, contain wide social facilities and keep up with the age. The new generation office is not just a newly built building; the new generation, office which follows the innovations brought by technology, attaches great importance to social life and takes efficiency as the main element in every field, stands out as a world trend office. In the past, basically the office efficiency is about an easy calculation of square meter per person, but nowadays it is a total requirement consist of social facilities, technological spaces, common working areas, activity and entertainment spaces. Y generations as free, dynamic, creative, participatory characteristic themselves, are effectives in office designs which are in a different point with the direction of changing requirements from past to the present. Today, Y generations who are participating to working life with themselves’ dependence for technology are forming the working order. The main subject of this study is; to research, to investigate the new generation office designs and their design criteria in terms of examples. In this context, “How are the new generation office designs formed, which aspects of these designs are positive in productivity and in dealing with epidemic for users?” is the main question of this research. Since epidemic diseases are also a problem on the agenda today, the examination of new generation office spaces will also be discussed through this subject. The features required for the sustainability of the new generation office spaces are researched and revealed, and the contribution of their benefits to the applications constitutes the purpose and scope of this study. To understand the values in the aspects of sustainability, pandemic and Y generation for the new generation office designs, is exposed the importance of the subject. In this study, although a method from general to specific is followed, it has been tried to research the formation of the new generation office buildings by the beginning of office buildings formation. The study is supported by visual data as much as possible by choosing current and contributing examples. The theses, articles, books and internet data related to the subject are the data for supply information. The main material of the study is the research of new generation office buildings. The evaluation in the resume of the historical development for the office buildings and office concept the discuss the problem for the Y generation users, productivity, sustainability and epidemic diseases aspects of the new generation office buildings are the auxiliary materials of the study. It is seen that is referred to create the social areas in the different contents and to use the methods in details for sustainable designs in the new generation office buildings where the human at their center, the comfort, the function, the freedom at their essence for the aim to provide the requirement of the users. It is created an office area in expectations of Y generation users by its logic and self-sacrificing intents and as a pioneer in technologic innovation of future design for both employers and new generation designers. Increase in working motivation is providing to produce more efficient products and a correlative content between the workers and employers. While the generation offices are creating this satisfaction, it is tried to present a foresight for what to do in working conditions under the effects of epidemic for the sustainability. Finally; with this study, it is aimed to contribute to the application by examining the importance of new generation office designs in order to achieve the best results and to establish long-term business relationships with happy, commit, eager to work, productive users in all living conditions.

Keywords: New generation office design, Y generation, productivity, new generation office design and Covid-19 effect.

Yeni Nesil Ofis Tasarımlarının İncelenmesi

Dilara Karakurumer1, Aysen Cevriye Benli2
1Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
2Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Mersin, Türkiye

Teknolojik gelişim, yeni nesil kullanıcılar ile birlikte yaşamı değişim ve dönüşüme zorlamaktadır. Değişimi tetikleyen ögelerin başında, kullanıcıların yeni gereksinimleri gelmektedir. Küresel ölçekte hemen her alanda değişimler görülmektedir. Bu değişim, çalışma alanlarına da yansımaktadır. Dünyada farklı konumlarda, farklı tasarımlarda ofis yapılarını görmek olasıdır. Ancak son yıllarda genel hatlarıyla evrenselleşen bir ofis anlayışı baskın olmaya başlamıştır. Bunlar, yüksek teknolojiye sahip, geniş sosyal olanakları içinde barındıran ve çağa ayak uyduran yeni nesil ofislerdir. Yeni nesil ofis, yalnızca yeni inşa edilmiş bir bina değil; teknolojinin getirdiği yenilikleri izleyen, sosyal yaşama büyük önem veren ve verimliliği her alanda ana öge alan yeni kuşak dünya eğilimi bir ofis olarak öne çıkmaktadır. Geçmişte ofis verimliliği temel olarak; metrekare/kişi sayısı gibi kolay bir hesap ile yapılırken, günümüzde içerdiği sosyal olanaklar, teknolojik mekânlar, ortak çalışma alanları, eğlence ve etkinlik alanları gibi gereksinimlerin bütününden oluşmaktadır. Geçmişten günümüze değişen gereksinimler doğrultusunda farklı bir noktaya gelen ofis tasarımlarında özgür, dinamik, yaratıcı, katılımcı Y kuşağı etkin olmaktadır. Günümüzde çalışma hayatına katılan Y kuşağının teknolojiye olan bağımlılığı çalışma düzenini biçimlendirmektedir. Araştırmanın ana konusu; yeni nesil ofis tasarımları ve bu tasarım ölçütlerinin araştırılması, incelenmesi ve örnekler yönünden irdelenmesidir. Bu bağlamda “Yeni nesil ofis tasarımları nasıl yapılmaktadır, bu tasarımların kullanıcılar için verimlilik ve salgınla baş etmede olumlu yönleri nelerdir?” araştırmanın asıl sorusudur. Yeni nesil ofis mekânlarının sürdürülebilir olabilmesi için de gereken özellikler araştırılıp ortaya konularak yararlarının uygulamalara katkısı da bu çalışmanın amacı ve kapsamını oluşturur. Yeni nesil ofis tasarımlarının; Y kuşağı, salgın hastalıklar ve sürdürülebilirlik açısından değerlerinin anlaşılması konunun önemini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeni nesil ofis tasarımı, Y kuşağı, verimlilik, yeni nesil ofis tasarımı ve Covid-19 etkisi.

Dilara Karakurumer, Aysen Cevriye Benli. Examination of New Generation Office Designs. Tasarım Kuram. 2022; 18(35): 131-156

Corresponding Author: Dilara Karakurumer, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale