ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Interrogation of User-Designer Communication with Building and Building Facade by Field Survey [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 138-162 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.80037

Interrogation of User-Designer Communication with Building and Building Facade by Field Survey

Çiğdem Tekin, Başak Gül Durmuş
Faculty of Architecture Department of Architecture Mimar Sinan Fine Arts University, Istanbul

The external walls, which are the visual faces of the cities, communicate with the space formed by the façade and its immediate surroundings. The most important external wall elements used in façade design that determine the visual communication power are form, material, colour, texture, and occupancy-void (permeability).
Depending on urban transformation in construction movements, it is seen that every region has different approaches for formation applied in line with their settlement potentials. The close vicinity of Bagdat Street in Kadikoy district of İstanbul is also a settlement region which is affected by the existing potentials due to the rapid increase of constructions. According to site pre-analysis, it is observed that at least one façade of high rise building has been constructed as blind (closed) besides the scale alterations in the last ten years. It is found that this approach, which is specifically perceived in the texture, has the potential to reduce the sense of belonging, to create an insecure street, to decrease communication and to decrease neighbourly relations for the permanent user who lives in the close vicinity of the building or temporary users who use the street.
The hypothesis of this study is questioning the effect of this widespread façade design approach on the user of immediate environment on the basis of the fact that whether this effect reveals statistically significant difference in proportion, adaptation, permeability, social status, community features. For that purpose, field and survey works were made in the vicinity of Bagdat Avenue in Kadikoy district according to certain criteria. Descriptive statistical information related to façade design perception in the residential architecture and the inferences on questioning of statistically significant differences based on the hypothesis of this study were evaluated.

Keywords: Building, building façade, exterior wall, scale, proportion, permeability, sociality, social status

Bina ve Bina Cephesinin Kullanıcı-Tasarımcı İletişiminin Alan Çalışması ile Sorgulanması

Çiğdem Tekin, Başak Gül Durmuş
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, İstanbul

Kentlerin görsel yüzü olan dış duvarlar, cephe oluşturduğu mekan ve yakın dış çevresi ile iletişim kurmaktadır. Cephe tasarımında; biçim, malzeme, renk, doku, doluluk-boşluk (geçirgenlik) görsel iletişim gücünü belirleyen en önemli dış duvar öğeleridir.
Kentsel dönüşüme bağlı olarak hızlı inşa hareketleri içinde her bölgenin yerleşim potansiyellerine göre farklı biçimlenme yaklaşımları görülmektedir. İstanbul İli Kadıköy İlçesi Bağdat caddesi yakın çevresi de mevcut potansiyelleri gereği hızlı yapı üretiminden en çok etkilenen yerleşim bölgelerinden biridir. Bölgede yapılan ön analizlere göre ölçek olarak yaşanan değişimin yanında, yüksek binaların son on yıl içinde en az bir cephesinin tamamen sağır (kapalı) olarak yapıldığı dikkat çekici bir şekilde gözlenmektedir. Dokuda belirgin olarak hissedilen bu yaklaşımın, binanın yakın çevresinde yaşayan kalıcı kullanıcı, ya da sokağı kullanan geçici kullanıcılar için; aidiyet duygusunu azaltabilme, güvensiz sokak oluşturabilme, iletişimin azalması ile komşuluk ilişkilerinin azaltabilme potansiyellerine sahip olduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın hipotezi; yaygınlaşmakta olan bu cephe tasarım yaklaşımının bina yakın çevre kullanıcısı üzerinde etkisinin oran, uyum, geçirgenlik, sosyal statü ve toplumsallık özelliklerinin istatistiksel anlamlı farklılık içermesinin sorgulanmasıdır. Bu amaçla Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi yakın çevresinde belli ölçütlere göre alan ve anket çalışması yapılmıştır. Konut mimarisinde dış cephe tasarımı algı ölçeğine yönelik tanımsal istatistik bilgiler ve çalışmanın hipotezleri doğrultusunda istatistik anlamlı farklılığın sınanmasına yönelik çıkarımlar değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bina, bina cephesi, dış duvar, ölçek, oran, geçirgenlik, toplumsallık, sosyal statü

Çiğdem Tekin, Başak Gül Durmuş. Interrogation of User-Designer Communication with Building and Building Facade by Field Survey. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 138-162

Corresponding Author: Çiğdem Tekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale