ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Evaluating The Effectiveness of Children Participation Methods in Open Public Space Design [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 239-256 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.83097

Evaluating The Effectiveness of Children Participation Methods in Open Public Space Design

Gülzade Şentürk1, Ebru Firidin Özgür2
1Urban Planner, Urban Designer, Yıldırım Municipality, Bursa
2Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning

Creating child-friendly open public spaces can be achieved through children participation and the relative success is directly related to the degree of the efficiency of the model and method conducted in a participatory process. Therefore, the aim of this study is to establish a framework for the evaluation of the efficiency level of children participation methods applied in open public space design and implementation processes. For achieving this goal, first the methods and models of children participation are scrutinized through the related literature and then these methods are evaluated on the selected six examples throughout the World including one from Turkey.
In each of the sample projects, it is identified that more than one method is used to ensure participation, and different methods are preferred according to the participant profile (culture, age, disability group, ability, etc.). It is concluded that the purpose of the project is decisive on the methods used. Besides, the use of different participation methods ensures participation at different levels, while using the same method in diverse projects could led to variances in the effectiveness of the participation.
It is believed that the evaluation of the effectiveness of the methods used in the children participation processes in the design of the open public space will facilitate the planning of more effective participation processes in the future and will guide the participation methods to be chosen in the child-oriented public space design.

Keywords: Child, participation, open public space.

Açık Kamusal Mekân Tasarımında Çocuk Katılım Yöntemlerinin Etkinlik Düzeyi Değerlendirmesi

Gülzade Şentürk1, Ebru Firidin Özgür2
1Şehir Plancısı, Kentsel Tasarım Uzmanı, Yıldırım Belediyesi, Bursa
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Çocukların açık kamusal mekân tasarımına katılımı sürecinde ele alınacak model ve izlenecek yöntemler, etkin bir tasarım süreci ve çocuklara yaşanabilir mekânlar yaratmak için önemlidir. Çocuk dostu açık kamusal mekânlar oluşturabilmenin en önemli aracı çocuk katılımıdır, ancak sonucun niteliği bu süreçte seçilen model ve yöntemin ne kadar etkili olduğu ile doğrudan ilişkilidir. Katılım yöntemlerinin ne kadar etkili olduğunun anlaşılması, bundan sonraki çalışmalarda kullanılabilecek bir bilgi oluşturabilir. Bu nedenle, bu çalışmada açık kamusal mekân tasarım süreçlerinde uygulanan çocuk katılım yöntemlerinin tasarım/uygulama sürecinde etkinlik düzeylerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeve ortaya konması amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle literatürde tanımlanan katılım yöntemleri incelenmiş, biri Türkiye’den olmak üzere dünya üzerinde uygulanmış altı örnek proje seçilerek kullanılan yöntemler üzerinden değerlendirilmiştir.
Örnek projeler üzerinden yapılan bu değerlendirmede katılımı sağlamaya yönelik birden fazla yöntemin kullanıldığı, katılımcı profiline (kültür, yaş, engel grubu, yetenek vb.) ve projenin amacına göre farklı yöntemlerin tercih edildiği, farklı katılım yöntemlerinin kullanılması farklı düzeylerde katılımı sağlarken, aynı yöntemin uygulamalardaki alternatif kullanımlarının katılım düzeyini ve projenin katılım sürecinin etkinliğini değiştirebildiği görülmüştür.
Açık kamusal mekân tasarımında uygulanan çocuk katılım süreçlerinde kullanılan yöntemlerin etkinliğinin değerlendirmesinin, gelecekte daha etkili katılım süreçlerinin planlanmasında kolaylık sağlayacağı ve yapılacak çocuk odaklı katılımcı açık kamusal mekân tasarımında seçilecek katılım yöntemleri için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, katılım, açık kamusal mekân.

Gülzade Şentürk, Ebru Firidin Özgür. Evaluating The Effectiveness of Children Participation Methods in Open Public Space Design. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 239-256

Corresponding Author: Gülzade Şentürk, Türkiye
LookUs & Online Makale