ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Kadınların İç Mimarlık Mesleğine Yönelimi Üzerine Bir Araştırma [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2018; 14(26): 36-52

Kadınların İç Mimarlık Mesleğine Yönelimi Üzerine Bir Araştırma

Tomurcuk Işıl Pınarcı, Nilay Unsal Gülmez
Bahçeşehir Universitesi, Mimarlik ve Tasarım Fakultesi

First generation women decorators had a leading role in the emergence of interior architecture as a profession in the West. However, within the context of Turkey, women did not act as pioneers of the profession in the emergence and development of the discipline neither in education nor practice. Despite this fact, recently the number of women interior architecture students is gradually increasing.
This research aims at understanding to what extent women had been active and influential in the emergence and development of the profession in the Western World and Turkey in the first place. Then it evaluates the scale of increase mentioned above in the number of women students through quantitative data obtained from YOK (Higher Education Institute of Turkey), Higher Education Information System, Chamber of Interior Architects, BAU registration office and other institutions. And finally, the research intends to reveal the reasons of womens motivation towards interior architecture profession via semi-stnictured interviews. The findings of the interviews conducted with senior students, active academics, practicing interior architects and pioneers of the profession will be discussed under four main categories: motives of heading towards the profession, the perception of the profession, post-graduation preferences and lastly gender and design.

Keywords: Interior architecture education, woman interior architects

Kadınların İç Mimarlık Mesleğine Yönelimi Üzerine Bir Araştırma

Tomurcuk Işıl Pınarcı, Nilay Unsal Gülmez
Bahçeşehir Universitesi, Mimarlik ve Tasarım Fakultesi

Batı dünyasında iç mimarlığın bir meslek olarak kendini gerçekleştirmesinde ilk nesil kadın dekoratörlerin önemli rolü olmuştur. Türkiye özelinde ise mesleğin gelişiminde gerek eğitsel gerekse uygulama alanında kadınların öncü bir rol üstlendiği söylenemez. Buna rağmen son yıllarda kadın iç mimarlık öğrencilerinin sayısında önemli artış gözlenmektedir.

Bu araştırma öncelikle ilgili literatürü ve yerel arşivleri kullanarak dünyada ve Türkiye’de kadının iç mimarlık mesleğinin ortaya çıkış ve gelişim süreçlerinde ne derece etkin ve etkili olduğunu anlamayı; ardından söz konusu artışın boyutlarını YÖK, Yükseköğretim Bilgi Sistemi, İç Mimarlar Odası, BAU kayıt bürosu ve diğer kurumlardan elde edilen niceliksel verilerle değerlendirmeyi ve son olarak gerçekleştirilen yarı-yapılandırılmış görüşmelerle kadınların son yıllarda iç mimarlığa artan yöneliminin nedenlerini ortaya koymayı hedefler. Mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, uygulamacı ve akademisyen aktif iç mimarlar ve öncü iç mimarlarla gerçekleştirilen görüşmelere ait bulgular, mesleğe yönelim nedenleri, meslek algısı, mezuniyet sonrası tercihler ve son olarak toplumsal cinsiyet ve tasarım temel kategorileri altında tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İç mimarlık eğitimi, Kadın iç mimarlar

Tomurcuk Işıl Pınarcı, Nilay Unsal Gülmez. Kadınların İç Mimarlık Mesleğine Yönelimi Üzerine Bir Araştırma. Tasarım Kuram. 2018; 14(26): 36-52

Corresponding Author: Tomurcuk Işıl Pınarcı
LookUs & Online Makale