ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Pressure of Politics and Capital, Professional Principles and Planners in the Municipalities [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 176-190 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.89166

Pressure of Politics and Capital, Professional Principles and Planners in the Municipalities

Binnur Öktem Ünsal
Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture Department of City and Regional Planning, Istanbul.

Urban planners in Turkey graduate with a professional formation that includes the preparation of holistic and fragmented plans for different spatial scales, scientific analyzes in these processes, basic values and qualifications related to urbanism principles and decision-making according to the public interest. However, public sector planners face dilemmas between their professional values and the democratic legitimacy of political decision makers in municipalities. According to the research, the relations between politics and capital, politics and citizens, and even between politics and public institutions are determinative in the planning process in municipalities. Urban planners working in the municipality are expected to evaluate or prepare proposals for plan changes and other fragmentary plans. The influence of the planner is very limited at the point of making decisions regarding planning according to the planners working in the municipalities. Decisions on plans are made with rent-focused rather than technical and scientific analysis, and the rent relations are determined by patronage or political favoritism developed between politicians and capital, or between politicians and citizens. The fact that the municipalities are open to the pressure of the capital and local people, creates great pressure on the planners. The task of the planner working in the municipality is seen as the technical drawing of the decisions taken as a result of politics and capital, or the relations between politics and the citizen, and to find the deficit of the legislation and adapt it to the legislation. Planners do not have a say in the approval phase of the plans, their technical opinions are not taken into consideration, and the politicians see their own ideas higher than those developed by the planners through scientific methods and technical analysis, often leaving the planners to struggle for professional principles and the public interest.

Keywords: Municipalities, Urban Planner, Land Rent, Political Pressure, Professional Ethics, The roles of the Urban Planners

Siyaset ve Sermayenin Baskısı, Mesleki İlkeler ve Belediyelerde Çalışan Plancılar

Binnur Öktem Ünsal
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İstanbul

Türkiye’de şehir plancıları farklı mekânsal ölçeklere ilişkin bütüncül ve parçacıl tüm planların hazırlanması, bu süreçlerde bilimsel analizler, şehircilik ilkeleri ve kamu yararına göre karar vermeye ilişkin temel değerleri ve yeterlilikleri içeren mesleki formasyonla mezun olurlar. Ancak plancılar belediyelerde çalışmaya başladıklarında mesleki değerleri ile politik karar vericilerin demokratik meşruluğu arasındaki ikilemlerle karşı karşıya kalırlar. Araştırmaya göre belediyelerde planlama sürecinde siyaset ile sermaye, siyaset ile vatandaş ve hatta siyaset ile kamu kurumları arasındaki kentsel rant ilişkileri belirleyicidir. Türkiye’de belediyede çalışan plancılardan, büyük bir çoğunluğu rant odaklı olan plan değişiklikleri ve diğer parçacıl planlara ilişkin teklifleri değerlendirmesi ya da hazırlaması beklenmektedir. Belediyelerde çalışan plancılara göre planlamaya ilişkin kararların alınması noktasında plancının etkisi çok sınırlıdır. Planlara ilişkin kararlar teknik ve bilimsel analizlerden ziyade rant odaklı alınmakta, rant ilişkilerini ise siyaset ile sermaye arasında ya da siyaset ile vatandaş arasında geliştirilen patronaj ya da siyasi kayırmacılık ilişkileri belirlemektedir. Belediyelerin sermaye ve yerel halkın baskılarına açık olması plancılar üzerinde büyük baskı yaratmaktadır. Belediyede çalışan plancının görevi siyaset ve sermaye ya da siyaset ile vatandaş arasındaki ilişkiler sonucu alınan kararların teknik olarak çizilmesi ve mevzuatın açığını bularak mevzuata uydurulması olarak görülmektedir. Planların onama aşamasında plancıların söz sahibi olmaması, siyasetçinin kendi fikirlerini plancıların bilimsel yöntemler ve teknik analizler üzerinden geliştirdiği görüşlerden daha üstte görmesi plancıları sık sık meslek ilkeleri ve kamu yararı adına mücadele etmek durumunda bırakmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Belediyeler, Şehir Plancısı, Kentsel Rant, Siyasetin Baskısı, Meslek İlkeleri, Plancının Rolü

Binnur Öktem Ünsal. Pressure of Politics and Capital, Professional Principles and Planners in the Municipalities. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 176-190

Corresponding Author: Binnur Öktem Ünsal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale