ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Assessment of Structural System Design in Architectural Design Processes Employing Software Technologies [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 140-151 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.93585

The Assessment of Structural System Design in Architectural Design Processes Employing Software Technologies

Yelin Demir Altıntaş, Ülkü Inceköse
İzmir Institute of Technology, Department of Architecture

With the introduction of digital technologies into architecture discipline in the 1960s, computer-aided design (CAD) tools both allowed architectural designs to be drawn and modeled in a digital environment, and helped to materialise them in physical environment. Digital technologies also supported a collaborative process, and enabled to handle form-material-structure together. Building Information Modeling (BIM), on the other hand, has gone beyond being a computer-aided tool and as a three-dimensional data model that contains the data required for design, production, construction and operation stages, supported the simultaneous integration of different disciplines and made information exchange healthier. Digital design is transforming into a process-oriented structure that includes digital creation and production processes, and today, evaluating the digital architectural design process requires understanding of structural design.
In this study, structural design that is becoming an integral part of the digital architectural design process is examined in the context of the relationship between form-structure-constructability. In this examination, CAD that enables design, analysis and construction of complex geometries; BIM that supports interoperability by enabling a simultaneous interaction; the contribution of CAD and BIM to the constructability; and the current state of the design process in the context of CAD-BIM relation are evaluated. The effects of CAD and BIM on architectural design-structural design relationship are discussed through examples designed with integrated design processes and the tools employed.

Keywords: Computer aided architectural design, computer aided structural design, building information modeling, interoperability.

Yazılım Teknolojilerinin Kullanıldığı Mimari Tasarım Süreçlerinde Taşıyıcı Sistem Tasarımı Üzerine Bir İnceleme

Yelin Demir Altıntaş, Ülkü Inceköse
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Mimarlık Bölümü

1960’larda dijital teknolojilerin mimarlık disiplininde yer almasıyla birlikte, bilgisayar destekli tasarım (BDT) araçları hem mimari tasarımları sanal ortamda çizmeye ve modellemeye imkan vermiş, hem de sanal ortamdaki bu temsilleri fiziksel olarak hayata geçirmeye yardımcı olmuştur. Gelişen dijital teknolojiler aynı zamanda işbirlikçi bir süreci desteklemiş ve mimari tasarım sürecinde biçim, malzeme ve taşıyıcılık bir arada ele alınabilmiştir. Yapı Bilgi Modelleme (YBM) ise bilgisayar destekli bir araç olmanın ötesine geçerek tasarım, üretim, inşaat ve işletim aşamalarında gerekli olan tüm veriyi içinde barındıran üç boyutlu bir veri modeli olarak, farklı disiplinlerin tasarımdan üretime tüm sürece eşzamanlı dahil olmasını desteklemiş ve bilgi alışverişini daha sağlıklı hale getirmiştir. Dijital tasarım, dijital yaratma ve üretme süreçlerini içeren süreç odaklı bir yapıya dönüşmekte ve bugün dijital mimari tasarım sürecini değerlendirebilmek, taşıyıcı sistem tasarımını da anlamayı gerektirmektedir.
Bu çalışmada, taşıyıcı sistem tasarımının dijital mimari tasarım sürecinin bütünleşik bir parçası haline gelmesi, biçim-taşıyıcı sistem-inşa edilebilirlik arasındaki ilişki bağlamında irdelenmiştir. Bu irdelemede, karmaşık geometrilerin tasarımını, analizini ve inşasını olanaklı kılan BDT ve eşzamanlı bir etkileşimi mümkün hale getirerek birlikte işlerliği destekleyen YBM süreçleri, BDT ve YBM’nin inşa edilebilirlik sürecine olan katkısı ve BDT ve YBM ilişkisinde tasarım sürecinin geldiği nokta değerlendirilmektedir. BDT ve YBM’nin mimari tasarım ve taşıyıcı sistem tasarımı arasındaki ilişkiye olan etkisi, entegre tasarım süreçlerine sahip örnekler ve bu süreçlerde kullanılan araçlar üzerinden tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayar destekli mimari tasarım, bilgisayar destekli taşıyıcı sistem tasarımı, yapı bilgi modelleme, birlikte işlerlik.

Yelin Demir Altıntaş, Ülkü Inceköse. The Assessment of Structural System Design in Architectural Design Processes Employing Software Technologies. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 140-151

Corresponding Author: Yelin Demir Altıntaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale