ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Urban And Social Development Of Karaköy-Kemeraltı District, Transformation Process From 19th Century To Present And Conservation Issues [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 90-112 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.533695

Urban And Social Development Of Karaköy-Kemeraltı District, Transformation Process From 19th Century To Present And Conservation Issues

Sezgi Giray Küçük1, Deniz Mazlum2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı

In this study, physical and functional conversionfrom 19th century to present ofKaraköy-Kemeraltı district is examined. Thestudy reveals that in recent years retailshops left their place to art galleries, luxurycafés, restaurants and hotels. The role ofGalataport project is certainly determinanton this situation. In case this transformationis proceeded rapidly and in an uncontrolledway, serious conservation problems willlikely occur in the urban conservation areawhich is rich in historical buildings. In thestudy which is based on these foreseen problems,physical conversion of the avenues,streets, wards, parcels, and functional andphysical conversion of the buildings wereexamined. Besides this, by documenting thepresent condition of the area, materials, constructiontechniques and functions of thebuildings were analyzed along with theirregistration status. The obtained data wereevaluated in the light of Valletta Principleswhich is as a guide for conserving historicalareas.

Keywords: Karaköy, Kemeraltı, transformation, Goad map, Valetta Principles.

Karaköy-Kemeraltı Bölgesinde 19. Yüzyıldan Günümüze Yaşanan Kentsel ve Toplumsal Gelişim, Dönüşüm ve Koruma Sorunları

Sezgi Giray Küçük1, Deniz Mazlum2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Anabilim Dalı, Restorasyon Programı

Bu çalışmada, Karaköy’ün Kemeraltı bölgesinde 19. yüzyıldan günümüze yaşanan fiziksel ve işlevsel değişim incelenmektedir. Bölgede yapılan tespitler, son yıllarda perakende ticaret dükkânlarının yerini sanat galerileri, lüks kafeler, oteller ve restoranlara bıraktığını ortaya koymaktadır. Bunda Galataport projesinin de etkisi büyüktür. Gerçekleşmekte olan değişimin hızlı ve kontrolsüz olması durumunda, tarihi yapılarca zengin ve parsel boyutu, özgün işlevleri gibi özelliklerinin korunması gereken bu kentsel sit alanında bazı koruma sorunlarıyla karşılaşılması kaçınılmazdır. Öngörülen bu sorunlardan yola çıkılarak yapılan çalışmada bölgedeki cadde, sokak, yapı adaları ve parsellerin fiziksel, yapıların ise fiziksel ve işlevsel değişimi incelenmiştir. Bunun yanında bölgenin mevcut durumu yerinde gözlemlenerek yapıların tescil, malzeme ve işlev durumu analizleri yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, tarihî alanların korunması konusunda bir rehber niteliğinde olan Valletta Prensipleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karaköy, Kemeraltı, dönüşüm, Goad haritası, Valetta Prensipleri.

Sezgi Giray Küçük, Deniz Mazlum. Urban And Social Development Of Karaköy-Kemeraltı District, Transformation Process From 19th Century To Present And Conservation Issues. Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 90-112

Corresponding Author: Sezgi Giray Küçük, Türkiye
LookUs & Online Makale