ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Journal of Design+Theory - Tasarım Kuram: 13 (24)
Volume: 13  Issue: 24 - 2017
INVITED ARTICLE
1.Success Factors For Construction Projects
Sema Ergönül
doi: 10.23835/tasarimkuram.537813  Pages 1 - 10
Abstract | Full Text PDF

RESEARCH
2.Young And Adult User’s Spatıal Qualıty Preferences In Open Spaces Around Mass Housıng Areas And Innovatıve Approaches
Bahar Başer Kalyoncuoğlu, Özgün Arın, Kıymet Uzun
doi: 10.23835/tasarimkuram.414932  Pages 11 - 30
Bu çalışma, özellikle İstanbul gibi son dönemde yapılaşma bakımından çehre değişikliği geçirmiş kentlerdeki toplu konut çevresi açık mekanlarda kalite kriterlerini ve genç kullanıcı kesimin beklentilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenen konut anlayışının fiziksel ve sosyal açıdan geçirdiği değişimler doğrultusunda, genç kullanıcıların konut çevresindeki açık mekan kullanımlarına ilişkin beklentileri de değişime uğramıştır. Bu çalışmada, gençlerin açık mekan kullanımındaki bu yeni eğilimlerinin güncel verilerle araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 18-35 yaş aralığındaki kullanıcı kitlesi ile yapılan anket görüşmeleri ve saha gözlemleri araştırmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizi ve sentezlenmesi sonucunda, Konut çevresindeki açık mekanların planlanması ve tasarımında gençlere yönelik yenilikçi yaklaşımların neler olabileceği üzerinde durulacaktır.
This study aims to reveal the quality criteria and the expectations of young users from open spaces of the mass housing environment in the cities which have recently undergone a change of appearance in terms of construction, such as Istanbul. The expectation of young users from open spaces in their residential area has been changed with the effects of change in the comprehension of housing environment which has been reshaped due to global changes and redefined in terms of physical and social aspects. In this study, it is aimed to investigate this new trends of young users with the help of current data. For this purpose, questionnaires made with the mass of users between the ages of 18-35 and field observations constitute the main material of the research. As a result of analysis and synthesis of obtained data, it is attempted to put forward possible innovative approaches for the planning and design of open spaces around residential environment.

3.XIX. Yüzyıl Sonu İstanbul’unda Batılı Tüketici Ürünlerinin Dolaşıma Girdikleri Kanallar ve Yarattıkları Hareketlenmeler: Şark Ticaret Yıllıkları Üzerinden Bir Mikro-Araştırma
Burcu Yağız, Aygül Ağır
doi: 10.23835/tasarimkuram.413540  Pages 31 - 53
Bu çalışma 1880-1914 yılları arasında İstanbul pazarındaki Batılı tüketici ürünlerinin İstanbullularla buluşma hikayelerinin izini sürmekte, Şark Ticaret Yıllıkları olarak anılan rehberlerin ilgili basımlarının incelenmesi yoluyla Batılı ürünlerin görsel ve fiziksel olarak dolaşıma girdikleri kanalları ve bu ürünlerin tetikledikleri hareketlenmeleri, parçalı da olsa, anlamayı amaçlamaktadır. İncelenen dönem, XIX. yüzyılın geneline yayılan Batı’ya ve kapitalist dünya ekonomisine eklemlenme sürecinin yarattığı tüm çatışma, uzlaşma ve dönüşümün cisimleştiği ve gözlemlenebildiği bir zaman dilimidir. İktisadi, sosyal ve kentsel düzeyde yeniden örgütlenen bir liman kenti olarak İstanbul, bu dönemde yerli ve yabancı tüketici ürünlerinin üretim, ticaret, sergileme, pazarlama ve satış faaliyetlerinin çeşitliliği açısından büyük bir zenginlik sergilemektedir. ‘Batılı malların’ Osmanlı pazarına akması, literatürde genellikle bir ‘istila’ olarak değerlendirilir. Ucu bucağı olmayan bir ürün denizinden İstanbul’a akan ve pazarı istila ederek yerli sanayi ve ticaret ortamını kabuk değiştirmeye iten yabancı ürünlere atfen sıklıkla kullanılan ‘Batılı mallar’ terimi, kapsayıcı olduğu kadar yutucudur. Yurtdışından gelen her çeşit ürün ve maddeyi temsil eden bu terim, bu malların pazara girerek yarattıkları dalgalanmaların izini sürmenin önünde duran bir sis perdesi gibidir: Kapsayıcılığı genel bir algı yaratır, fakat detayları ve tekillikleri geçiştirir. Araştırmanın kaynağını teşkil eden Şark Ticaret Yıllıkları’nın sunduğu tekil üretim, ticaret, pazarlama, sergileme ve hatta tamir hikayeleri, Batılı ürünlerin üretici, tüccar ve mağazacıların mesleki pratiklerinin yeniden örgütlenme biçimleri ile ilgili fikir vermekte, ‘istila sonrası çöküş’ senaryosunun dışında kalan durumları örneklemektedir.
This study examines historical cases thatillustrate various encounters between Westerngoods and Istanbulites between 1881-1914.Through the micro-analysis of OrientalDirectories, it aims to identify the channelsthat facilitated circulation of Western goodsin the market, and to understand how thesegoods transformed practices of producers,merchants and store owners.The studied period showcases all theconflicts, negotiations and transformationsthat were brought by the intensive process ofthe Ottoman state’s integration with the Westand world economy. During this period, as aport city that had been going througheconomic, social and urban re-configuration,Istanbul, hosted a richness of production,trade and sales activities.In literature, the influx of “Western goods”into the Ottoman market is characterized as“invasion”. The term “Western goods”,which is used in reference to all imaginableWestern materials and products that floodedthe market, is erosive as much as it isinclusive: Its inclusivity creates a generalunderstanding, yet blurs the singularities thatawait in the mist to be traced.Oriental Directories offer a vast array ofsingular stories of manufacture, trade,marketing, display and repair of Westerngoods. Among thousands of entries in thesedirectories, many lead to cases that suggesthow producers, merchants and storeownersconfigured their professional practices withthe influence of Western goods and illustratecounter-scenarios to the mainstream “demiseafter invasion”.

4.A Workshop Experıence About The “Contemporary Addition” In The Historic Context: Mass' Workshop 2015
M. Elif Çelebi Karakök, Ayşe Betül Gökarslan
doi: 10.23835/tasarimkuram.413581  Pages 54 - 78
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi mimarlık bölümleri tarafından, ilk kez düzenlenen MASS’ Workshop 2015 (Mediterranean Architecture Schools Students’ Workshop) etkinliği, 5–9 Mayıs 2015 tarihleri arasında Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliğe Süleyman Demirel Üniversitesi’nden 50, Akdeniz Üniversitesi’nden 30 olmak üzere toplam 80 öğrenci katılmıştır. Atölye çalışmasının temel konusu “Tarihi dokuda çağdaş ek” olarak belirlenmiştir. Isparta’nın Üzüm Pazarı ve Köy Pazarı olmak üzere, iki farklı tarihi alanı üzerinde çalışılmıştır. Öğrenciler iki gruba ayrılarak bu alanların sokakları için üst örtü tasarlamışlardır. Atölye etkinliği kapsamında öğrencilerin koruma restorasyon derslerinde aldıkları kuramsal bilgileri, kendi araştırmaları ile birleştirerek tasarım projelerine dönüştürme becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir. Atölye ortamında öğretim üyelerinin sunumlarıyla öğrencilere “tarihi dokuda çağdaş ek” kavramı ve seçilen çalışma alanlarındaki sorunlar aktarılmış, akabinde öğrencilerin bu alanlarda yerinde tespit araştırmaları yapmaları istenmiştir. Yerinde tespit araştırmalarında öğrencilerin çalışma alanlarını yakından tanımaları, sorunları gözlemlemeleri, Koruma Kurulu kararlarını da göz önünde bulundurarak kullanıcılarla röportajlar yapmaları istenmiştir. Alan çalışmaları sırasında öğretim üyeleri öğrencilere eşlik ederek ve tartışma ortamı sağlayarak, öğrencilerin bu alanlarla ilgili sorunları ve beklentileri iyice kavramaları konusunda bilinçlenmelerini sağlamıştır. Yerinde tespit çalışmalarından sonra atölye ortamına dönülmüş, öğrencilerden çalışma alanlarının sorunlarına çözüm getiren ancak bulundukları tarihi dokuya saygılı tasarım fikirlerini ortaya koydukları çizimler yapmaları istenmiştir. Atölye çalışmaları sürecinde öğretim üyeleri, öğrencilerin projelerini takip ederek tasarım fikirlerinin olumlu yönde gelişebilmesi için tashihler vermişlerdir. Böylece mimarlık eğitiminin koruma ve tasarım disiplinleri arasındaki ince sınır, öğrencilerin zihninde kuram-araştırma-uygulama bağı ile çizilmeye çalışılmıştır. Bu etkinlik sayesinde mimarlık lisans eğitiminde koruma restorasyon kuramlarının öğrencilerin zihninde tam ve doğru olarakcanlanmadığı anlaşılmıştır. Öğretim üyelerinin sunduğu kuram aşamasının ardından öğrencilere reel çalışma alanlarında araştırma yaptırarak ve bu alanlara özgü proje tasarlamalarını sağlayarak eğitimin araştırma ve uygulama ayaklarının da tamamlanması gerekliliği tespit edilmiştir.
MASS’ Workshop 2015 (Mediterranean Architecture Schools Students’ Workshop) is organized by Süleyman Demirel University and Akdeniz University Architecture Departments for the first time. This event was held from 5-9 May 2015 in Isparta. 50 students from S. Demirel University, 30 stu- dents in Akdeniz University, a total of 80 stu- dents participated in this event. A main topic of this workshop has been determined as “contemporary addition in the historic con- text”. Isparta Üzüm Bazaar and Köy Bazaar including two different historic areas have been studied in these studios. Students are divided into two groups and have designed

top cover to the streets of these areas. As part of this workshop activity, it is expected to combine students’ researches and theoret- ical information which students received during the courses of the conservation and restoration. In addition it is hoped to develop conversion skills of design projects. Firstly, lecturers made presentations which about contemporary addition in the historic context and the conservation problems of Üzüm Bazaar and Köy Bazaar. Then, spot detection studies wanted from the students in these areas. At this time to get acquainted with working areas, to observe the problems, to do interviews by the users of these areas with keeping in mind of Conservation Board decisions. Lecturers accompanied to the stu- dents in the working areas and provided the environment for discussion for the students could understand the problems of the areas and expectations from them. After the spot detection studies all the lecturers and the students turned to the studios of the University. Lecturers wanted from the stu- dents to design projects which brings solu- tions to the problems and respectful to the historical fabric of working areas. Lecturers revised to the students during the studio studies for their projects could go in the pos- itive ways. Thus, thin border between the conservation and design disciplines of archi- tecture education, has tried to draw with theory - research – application bonds in the minds of students. Thanks to this work “con- servation restoration theories” are can’t be understand exactly from the students by just undergraduate education lessons. After this theory period, to make students research and draw in the real areas. Thus, research and practice steps will be completed in the architectural conservation education.

5.A Process Oriented Approach To Understand The Space
Derya Adıgüzel Özbek, Doğan Zafer Ertürk
doi: 10.23835/tasarimkuram.412068  Pages 79 - 89
Çalışmanın amacı, mekanın yaşamla biçimlenen ve insan ile olan sarmal ilişkisinin temelini oluşturan hissedilen özelliklerini anlamaya yönelik kuramsal çerçeve ve yaklaşım geliştirilmesidir. Bunun için öncelikle mekanın yaşamla biçimlenişi referans alınarak, mekanın hissedilen özelliklerinin oluştuğu ilintiler ve bağlamlar incelenmiştir. Mekanı anlamlandıran ilk ilinti; mekanla ilk karşılaşmanın gerçekleştiği bedendir. Bireyin mekanı bedeni ile yaşaması bellekte şiirsel düşünme ile tariflenmektedir. Mekan; yalnızca insanları değil, aynı zamanda şeyleri de barındırır ve onlarla da anlam kazanır. Diğer taraftan, insan topluma bağımlı bir varlık olarak toplumsal yapı içinde mekanı deneyimlemektedir. Mekanın yaşamsal süreçlerle oluşan hissedilen özellikleri beden, şiir, şey ve toplum ilintileri ile yaşanmakta ve böylelikle anlaşılmaktadır. Mekanın hissedilen özelliklerini anlamamızı sağlayan bu ilintiler mekanda bir ağ örüntüsü içinde var olurlar. Bu örüntü, mekanın hissedilen özelliklerini anlamamıza imkan veren bağlam zeminini tanımlamaktadır. Bağlam zemini, ilinti örüntülerini oluşturan birleşenler ve kavramlar sentezlenerek ortaya konmuştur. Böylelikle mekanın hissedilen özelliklerini anlamak için kuramsal çerçeveye ulaşılmıştır. Sonrasında; kuramsal çerçeveye dayanılarak mekanın hissedilen özelliklerini anlamaya yönelik süreç odaklı; rastlantısallıkların, doğrudan ve dolaylı ilişkilerin sürece dahil edilebildiği bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu yaklaşım; mekanın hissedilen özelliklerinin; tasarım sürecinde ve mevcut yapılarda sorgulanabilmesine kapı aralamaktadır. Çalışma bütününde yalnızca sonucun değil; sonuca giden yolun ve bu yolculuk deneyiminin neler söylediğinin de önemsendiği düşünme şekli benimsenmiştir.
The aim of the study is to develop a theoretical framework and approach to understand the sensed characteristics of space which are shaped by life and lay the foundation of its spiral relationship with human. To this end, referring to the formation of space by life, the correlations and context by which space's sensed characteristics are constructed were examined. The first correlation that assigns meaning to space is the body in which the first encounter with the space occurs. An individual living the space in the body is described as poetical thinking in the mind. The space harbors not only humans but also the things and gains meaning along with them. On the other hand, the human as an entity dependent on the society experience the space within the social structure. Space's sensed characteristics which are formed through vital processes are lived through the body, poetic, thing and society correlations and thereby understood. These correlations that enable us to understand the sensed characteristics of space exist within a network pattern in the space. This pattern defines the context ground facilitating the understanding of space's sensed characteristics. The context ground was elicited by synthesizing the components and concepts that form the correlation patterns. By this means, a theoretical framework was achieved to understand the sensed characteristics of space. Next, based on this theoretical framework, a process-oriented approach was developed to include randomness, direct and indirect relations into the process for understanding the sensed characteristics of space. This approach paves the way for investigating those sensed characteristics during the design process and within the present structures. Such a way of thinking was adopted in the study to attach importance not only to the result but also what this experience has to say.

6.Urban And Social Development Of Karaköy-Kemeraltı District, Transformation Process From 19th Century To Present And Conservation Issues
Sezgi Giray Küçük, Deniz Mazlum
doi: 10.23835/tasarimkuram.533695  Pages 90 - 112
Bu çalışmada, Karaköy’ün Kemeraltı bölgesinde 19. yüzyıldan günümüze yaşanan fiziksel ve işlevsel değişim incelenmektedir. Bölgede yapılan tespitler, son yıllarda perakende ticaret dükkânlarının yerini sanat galerileri, lüks kafeler, oteller ve restoranlara bıraktığını ortaya koymaktadır. Bunda Galataport projesinin de etkisi büyüktür. Gerçekleşmekte olan değişimin hızlı ve kontrolsüz olması durumunda, tarihi yapılarca zengin ve parsel boyutu, özgün işlevleri gibi özelliklerinin korunması gereken bu kentsel sit alanında bazı koruma sorunlarıyla karşılaşılması kaçınılmazdır. Öngörülen bu sorunlardan yola çıkılarak yapılan çalışmada bölgedeki cadde, sokak, yapı adaları ve parsellerin fiziksel, yapıların ise fiziksel ve işlevsel değişimi incelenmiştir. Bunun yanında bölgenin mevcut durumu yerinde gözlemlenerek yapıların tescil, malzeme ve işlev durumu analizleri yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler, tarihî alanların korunması konusunda bir rehber niteliğinde olan Valletta Prensipleri çerçevesinde değerlendirilmiştir.
In this study, physical and functional conversionfrom 19th century to present ofKaraköy-Kemeraltı district is examined. Thestudy reveals that in recent years retailshops left their place to art galleries, luxurycafés, restaurants and hotels. The role ofGalataport project is certainly determinanton this situation. In case this transformationis proceeded rapidly and in an uncontrolledway, serious conservation problems willlikely occur in the urban conservation areawhich is rich in historical buildings. In thestudy which is based on these foreseen problems,physical conversion of the avenues,streets, wards, parcels, and functional andphysical conversion of the buildings wereexamined. Besides this, by documenting thepresent condition of the area, materials, constructiontechniques and functions of thebuildings were analyzed along with theirregistration status. The obtained data wereevaluated in the light of Valletta Principleswhich is as a guide for conserving historicalareas.

7.Investigating the Effects of Cancer Disease Specific Data on the Interior Satisfaction in Oncology Services
Esra Bayır, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.530762  Pages 114 - 137
Hasta kapasiteleri, kanser insidansındaki sürekli artış, onkoloji birimlerinin sağlık yapılarında kapladıkları alan ve gelişmekte olan kanser tedavileri; hem onkoloji birimlerinin hem de birimin bulunduğu sağlık yapılarının mimari tasarım süreçlerinin değişmesine neden olmaktadır. Bu durum onkoloji birimlerinin mekân kurgusunu ve hastane konfigürasyonunu değiştirmekte, kullanıcıların mekânsal erişebilirlik ve mekân memnuniyetlerini de etkilemektedir. Tedavi sürelerinin büyük çoğunluğunu hastanede geçiren, farklı yaş/cinsiyet/hastalık ve evreye sahip kanser hastaları için de; onkoloji servislerinin mekânsal veriler anlamında iyi kurgulanması gerekmektedir. Bu tanımlayıcı ve kesitsel çalışma; onkoloji servisleri iç mekân standartlarını araştırmak, hastaların yaşam ve tedavi kalitelerini etkileyen iç mekân parametreleri ile etkilenme düzeylerini saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İki onkoloji servisinde gönüllü 1000 kanser hastası üzerinde; mekân deneyimi ile memnuniyeti sorgulanarak, iç mekân özellikleri ve erişim verilerine ilişkin öznel/nesnel veriler toplanmıştır. Sağlık yapıları için kullanım sonrası değerlendirme sürecini belirlemeye ve iyileştirmeye yönelik yeni değerlendirme ölçütleri öneren “Tasarım Kalite Göstergesi” yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada hastaların iç mekân deneyimleri bir anket yoluyla değerlendirilmiştir. Kansere ilişkin demografik verilerin hastaların yol bulma eylemi ile mekân memnuniyetlerini etkilediği tespit edilmiştir. Mekân memnuniyetini ve kalitesini artırmanın hastaların yaşam kalitelerini de artıracağı düşünülmektedir. Onkoloji birimlerinin, sağlık hizmetlerinin yanısıra kullanıcı değerlendirmelerini de dikkate alarak kurgulanması, mekân kalitesinin artmasına ve iç mekân tasarım sürecine katkı sağlayacaktır.
Patient capacities, regular increase incancer incidence, area covered by oncologyin hospitals and developing cancertreatments are causing a change inarchitectural design processes of both healthcare structures including oncology andoncology centers. Hospital configurationand oncology units design is changing anduser perceptions of accessibility and spacesatisfaction are affected. Oncology unitsneed to be well structured in terms of spatialfor cancer patient with different age/gender/disease/stage. This descriptive/crosssectionalstudy was undertaken to investigateoncology unit interior standards anddetermine influence level of patients withinterior components affecting the quality oflife/treatment. On 1000 volunteer cancerpatients in two oncology units werequestioned space experience with interiorsatisfaction and subjective-objective dataabout interior components with accessibilitywere collected. Design Quality Indicatorapproach, new evaluation criterions todetermine and improve post-use evaluationfor healthcare buildings, has been used. Thecase study was shaped on basis of aquestionnaire survey of patients’ indoorexperiences. It has been determined thatdemographic data related to cancer affectpatients’ access and indoor satisfaction. It isthought that improving space satisfactionand quality will increase quality of life.While designing oncology units, it is foresawthat quality of health services with userevaluations will contribute to increase ofspace quality and interior design process.

8.Evaluation of educational buildings with respect to energy efficent lighting: The example of Kağıthane Anatolian High School
Nihan Gürel Ulusan, İpek Fitöz
doi: 10.23835/tasarimkuram.413532  Pages 138 - 148
Enerji kaynaklarının bilinçli tüketilmesi ile çevreye duyarlı tasarım ve sürdürülebilirlik gibi kavramların giderek önem kazanması sonucunda, binaların yapay aydınlatma yükünün olabildiğince azaltılmasını amaçlayan enerji etkin aydınlatma son yıllarda oldukça güncel bir konu haline gelmiştir. Özellikle eğitim yapıları gibi gün boyu kullanılan hacimlerde, yapay aydınlatmaya ilişkin elektrik enerjisi tüketiminin azaltılması büyük önem taşır. Bu amaçtan yola çıkarak, eğitim yapılarının enerji etkin aydınlatma açısından incelenmesi yapılmıştır. Öncelikle eğitim yapılarında görsel konfor konusu açıklamıştır. Eğitim yapılarında kullanılan doğal ve yapay aydınlatma sistemleri ile eğitim yapılarını oluşturan mekanlar, enerji etkin aydınlatma açısından incelenmiş ve seçilen örnek okul olan Kağıthane Anadolu Lisesi ve sınıflarının aydınlatma özellikleri ortaya konmuştur. Sınıfların temel kullanıcıları olan öğrencilere uygulanan anket çalışması ile subjektif değerlendirme yapılarak, seçilen sınıfların mevcut aydınlatma düzenleri sorgulanmış, eksiklikler ortaya konulmuştur. Eğitim yapılarının temel mekanı olan sınıfların, gerek tasarımı aşamasında, gerekse kullanım süresi boyunca kullanılan aydınlatma sistemine ilişkin hatalı yaklaşımları belirlenmesi ve bunları gidermeye yönelik öneriler getirilmeye çalışılmıştır.
Designing the buildings as energy efficient systems which aim at reducing the artificial illumination loads has been a current subject of our times as a result of concepts gaining importance like conscious consumption of energy sources, environment friendly designs and sustainability. Reducing the consumption of electrical energy regarding the artificial lighting carries great significance, especially in the volumes which are used all day long like the educational buildings. Starting out with such an aim, the educational buildings are explored in terms of energy efficient lighting. Natural and artificial lighting systems used in educational buildings and also, the spaces building up these kind buildings are examined in terms of energy efficient lighting. Field research was conducted as a research method. The illumination properties of the school sample chosen for the thesis study, Kağıthane Anadolu Lisesi and chosen classes are observed. Suggestions are made in order to improve the system by evaluating the illumination properties of the classes with the subjective survey carried out with the users.

9.Troya Tarihi Milli Parkı’nda Süregelen Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri
Erdem Salcan, Z. Hale Tokay
doi: 10.23835/tasarimkuram.539283  Pages 148 - 169
Milli Parklar, tüm Dünya’da ve Ülkemizde yürütülen koruma ve planlama süreçleri açısından öncelikli alanlardır. Bu kapsamda Troya Tarihi Milli Parkı*, Ülkemiz sınırları içinde yer alan ve evrensel boyutta tanınırlığı olan kültür coğrafyalarından biridir. TTMP ve yakın çevresi, birbirleriyle kavramsal boyutta yakın ve karmaşık ilişkileri olan pek çok taşınmaz kültür ve tabiat varlığına ev sahipliği yapmaktadır. Çalışma bütününde, TTMP›nın koruma açısından güncel durumu, içindeki ve yakın çevresindeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bir bütün halinde ele alınmıştır. TTMP içinde ve yakın çevresinde yürütülmüş olan koruma ve planlama çalışmalarının Troia Örenyeri üzerinde yoğunlaşmış olmasının, bölgedeki taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmalarının önde gelen nedenlerinden biri olduğu ortaya konulmuştur. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler ışığında, TTMP için öngörülen güncel bir koruma - planlama yaklaşımının temel ilkelerinin belirlenmesi doğrultusunda öneriler getirilmiştir.
The archaeological site of Troia takes an important place in The UNESCO World Heritage List by the number of 849. And The Historical National Park of Troia encloses The Archaeological Site of Troia as a buffer zone since the year of 1996. From past to present, so many conservation campaigns carried in this area those focused on the archaeological site of Troia. As a result of this inconclusive conservation approach, so many other cultural and natural assets of The National Park destituted of necessary conservation campaigns and hanged by a thread of extinction. By this study, the con- servation issues facing the values of The Historical Park of Troia and the essential principles of a contemporary conservation approach is determined.

LookUs & Online Makale