ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Designing the University Cafeteria with a User Participation Approach [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 65-86 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2021.05925

Designing the University Cafeteria with a User Participation Approach

Setenay Karaarslan, Yasemin Erkan Yazıcı
Istanbul Kultur University Faculty Of Architecture, Department Of Architecture, Istanbul, Turkey

Unlike the conventional design practice, the design of spaces through user participation, not only relies on the creativity of the designer, but is also shaped by the needs and wishes of the users. Such an approach enables the user to embrace the space and to use it more effectively. Thus, potential that was not apparent before in the space can be revealed. University venues are designed to support the basic needs of the students, such as education, research and social interaction. The people who should have a say about how and which space will be designed in this sense are the students who are the main users of the space. The university cafeteria was selected as the space in this study, as it relates to multiple needs of the students such as eating and drinking, studying, chatting, resting and having fun. In this context, the aim of the study was to redesign the existing cafeteria of Istanbul Kültür University with a student participation approach. The field research of the study includes two interrelated stages based on qualitative methods. In the first stage, the current state of the space was examined through the observations of the space and user actions and photographs. In the second stage, semi-structured interviews were conducted with students. Students of Istanbul Kültür University, who are the primary users of the venue, took part in the interviews as participants. The findings obtained at the end of the study were evaluated and transferred to the design.

Keywords: Participate, user participation, participatory design, cafeteria design

Üniversite Kafeteryasının Kullanıcı Katılımlı Bir Yaklaşımla Tasarlanması

Setenay Karaarslan, Yasemin Erkan Yazıcı
İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Geleneksel tasarım pratiğinden farklı olarak, mekânların kullanıcı katılımıyla tasarlanması sadece tasarımcının yaratıcılığına dayanmaz, aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaç ve istekleriyle de şekillenir. Böyle bir yaklaşım kullanıcının mekânı daha çok benimsemesini ve daha efektif kullanabilmesini sağlar. Böylece mekânda daha önce var olmayan potansiyeller açığa çıkarılabilir. Üniversite mekânları, öğrencilerin eğitim, araştırma ve sosyal etkileşim gibi temel ihtiyaçlarını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda hangi mekânın nasıl tasarlanacağı konusunda söz sahibi olması gereken kişiler, mekânın ana kullanıcıları olan öğrencilerdir. Yeme-içme, ders çalışma, sohbet etme, dinlenme, eğlenme gibi çoklu eylemleri barındırdığı için alan çalışması olarak üniversite kafeterya mekânı seçilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi'nin mevcut kafeteryasını öğrenci katılımlı bir yaklaşımla yeniden tasarlamaktır. Çalışmanın alan araştırması bölümü nitel yöntemlere dayalı birbirleri ile ilişkili iki aşamayı içermektedir. İlk aşamada, mekândaki kullanıcı eylemleri gözlemlenmiş, fotoğraflanmış ve mevcut durum analiz edilmiştir. İkinci aşamada kullanıcılarla yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlarda mekânın birincil kullanıcıları olan İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri katılımcı rolü ile yer almışlardır. Çalışma sonunda elde edilen bulgular değerlendirilip tasarıma aktarılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Katılım, kullanıcı katılımı, katılımcı tasarım, kafeterya tasarımı

Setenay Karaarslan, Yasemin Erkan Yazıcı. Designing the University Cafeteria with a User Participation Approach. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 65-86

Corresponding Author: Setenay Karaarslan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale