ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Dynamics Created by Installations in Commercial Spaces [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 64-76 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.06978

Dynamics Created by Installations in Commercial Spaces

Işıl Özçam
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

In this article, use of installation art within commercial spaces has been assessed and a review has been carried out through recent examples. As competition between companies is getting tougher, brands are seeking demand through changing procurement methods, technological improvements and diversity in presentation. Some lead by allowing their places for artistic arrangements. The goal of the research is to study the relations between brands and installation art in the axis of experiment economy and deliver the results in terms of target, construction and method. During the research, a literature scan had been done first, then images were reviewed, opinions of designers were shared and a classification has been reached. When examples are analysed, it can bee seen that such installations convey the intention to create memorable customer experiences and satisfy the need of aesthetic, symbolic and functionally fluctuating demands.

Keywords: Installation, art, commercial space, shopping, experience economy

Ticari Mekanlarda Enstalasyonla Yaratılan Dinamikler

Işıl Özçam
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İç Mimarlık Bölümü

Bu makalede enstalasyon sanatının ticari mekanlarda kullanımı ele alınmış ve güncel örnekler üzerinden bir inceleme yapılmıştır. Günümüzde firmalar arası rekabet artmakta, değişen satın alma biçimleri, teknolojik gelişmeler, ürün ve sunum çeşitliliği markaların piyasada talep görmeye yönelik yeni yaklaşımlar aramasına neden olmaktadır. Bu yarışta öne çıkabilmek adına kimi markalar mekanlarını hatırlanabilir kılan sanatsal düzenlemelere yer vermektedir. Çalışmanın amacı, markaların enstalasyon sanatı ile kurduğu ilişkileri deneyim ekonomisi ekseninde incelemek, hedef, kurgu ve yöntemlere ilişkin sonuçlara ulaşmaktır. Araştırma sürecinde önce konu ile ilgili literatür taraması yapılmış; ticari mekan görselleri incelenmiş, tasarımcı görüşlerine yer verilmiş ve bir sınıflandırmaya varılmıştır. Örnekler incelendiğinde enstalasyonların hatırlanabilir müşteri deneyimleri yaratmaya, estetik, sembolik ve işlevsel boyutta değişen ihtiyaçlara cevap vermeye, müşterinin mekanla/ürünle etkileşimini arttırmaya ve kurum kimliğine ilişkin mesajlar vermeye yönelik amaçlar taşıdığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Enstalasyon, sanat, ticari mekan, alışveriş, deneyim ekonomisi

Işıl Özçam. Dynamics Created by Installations in Commercial Spaces. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 64-76

Corresponding Author: Işıl Özçam
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale