ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
"Place Attachment" in Public Open Spaces: The Case of İzmir-Bostanlı Coastline [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 1-17 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2021.15010

"Place Attachment" in Public Open Spaces: The Case of İzmir-Bostanlı Coastline

Fulya Selçuk, İlknur Türkseven Doğrusoy
Department of Architecture, Dokuz Eylul University, İzmir, Turkey

Public spaces are expected to interact and tie strongly with their users. Urban design projects can create and strengthen this bond or damage existing ties and destroy sense of place. It is necessary to develop an approach to decipher these relationships and increase the number of applied studies to understand how regeneration projects affects the relationship between citizens and public spaces. The aim of this study is to develop this approach within the framework of “Place Attachment Theory”, on Bostanlı coast which has a sense of place and has been transformed with “İzmir Deniz” project. It was sought to answer the questions of how users connect to space, how psychological processes work and which features of space are effective in these processes.

The field research was taken place in “Bostanlı Footbridge & Sunset Lounge” subproject of “Bostanlı Coastline Urban Design Project”, simple observation and survey techniques were applied. Questionnaire was structured according to theoretical model formed by basic approaches explaining place attachment and considering users, psychological processes and features of place. According to findings, public open space has a variety of actions and functional value to meet the needs of users, citizens have a positive connection with space, natural features are more effective in psychological processes, the place has value with its social dimension and despite place attachment is constructed, the environment is not protected well by its users. This result reveals that other cultural and demographic factors which are not taken into consideration in this study may have influenced the behavioral variables considered as indicators of place attachment.

Keywords: Public open space, place attachment, urban design

Kamusal Açık Mekânlarda “Yer Bağlılığı”: İzmir- Bostanlı Kıyı Düzenlemesi Örneği

Fulya Selçuk, İlknur Türkseven Doğrusoy
Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Kamusal açık mekânların kullanıcısıyla etkileşime girerek güçlü bağlar kurabilmesi beklenmektedir. Kentsel tasarım projeleri bu bağın kurulmasını ve güçlenmesini sağlayabildiği gibi, var olan bağların zarar görmesine ve yer duygusunun yok olmasına sebep olabilmektedir. Kamusal açık mekânların yeni projelerle geçirdiği dönüşümün kentlilerin yer ile kurduğu ilişkiyi ne yönde etkilediğini anlamak için, bu ilişkileri deşifre edecek yaklaşımların geliştirilmesine ve uygulamalı çalışmaların artmasına ihtiyaç vardır. Çalışma, bu yaklaşımı “Yer Bağlılığı Teorisi” çerçevesinde, “İzmir Deniz” projesiyle yenilenen kıyı mekânlarından biri olan Bostanlı Kıyısı üzerinden geliştirmeyi amaçlamıştır. Kentliler için “yer” olarak anlam taşıdığı tespit edilen kıyı mekânında yeni düzenleme sonrasında kullanıcıların mekânla nasıl bir bağ kurdukları, psikolojik süreçlerin nasıl işlediği ve bu süreçlerde mekânın hangi bileşenlerinin etkili olduğu sorularına yanıt aranmıştır.

Bostanlı Kıyı Düzenlemesi kapsamında tasarlanan “Gün Batımı Terası ve Yaya Köprüsü” projesinin uygulandığı bölgede alan çalışması gerçekleştirilmiş, basit gözlem, yüz yüze görüşme yöntemi ve anket tekniğine başvurulmuştur. Anketin yapılandırılmasında literatürde yer bağlılığını açıklayan ve kullanıcıları, psikolojik süreçleri ve yerin özelliklerini dikkate alan kuramsal model kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre kamusal açık mekânın kullanıcı gereksinimlerini karşılayacak çeşitlilikte eylem örüntüsüne, dolayısıyla işlevsel değere sahip olduğu, kentlilerin mekânla pozitif bağ kurdukları, psikolojik süreçlerde kentsel mekândaki doğal bileşenlerin daha etkili olduğu, yerin sosyal boyutuyla değer taşıdığı, çalışma alanında yer bağlılığı gelişmiş olmasına rağmen çevrenin kullanıcıları tarafından yeterince bakılıp korunmadığı saptanmıştır. Bu sonuç yer bağlılığının göstergesi kabul edilen davranışsal değişkenleri araştırmada dikkate alınmayan kültürel ve demografik başka faktörlerin etkilemiş olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamusal açık mekân, yer bağlılığı, kentsel tasarım

Fulya Selçuk, İlknur Türkseven Doğrusoy. "Place Attachment" in Public Open Spaces: The Case of İzmir-Bostanlı Coastline. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 1-17

Corresponding Author: Fulya Selçuk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale