ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Integration of Structure with Form and Space in Architectural Design Studio [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 108-122 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.22931

Integration of Structure with Form and Space in Architectural Design Studio

Feray Maden
Yaşar University, Faculty of Architecture, Department of Architecture

It is an indisputable fact that design studios are at the core of architectural education. In these studios, students are expected to develop creative ideas to the given design problem using components such as function, context, user, form and structure. However, the structure among these components is generally neglected in the design process. In some design studios, it is considered solely after completing architectural design. In this case, it is not possible to integrate the structure with form and space. The reasons are as follows: the inadequate number of structure courses or their inability to support design studios in terms of the content, the lack of knowledge on structural systems, the lack of encouragement on structural design in studios and the inadequate number of lecturers that are expert on the structure. As a result, the structure cannot be integrated with the architectural design even though it is an integral part of the architecture which allows developing creative solutions for form and space. In this article, it is investigated how the generation of form and space changes the design as the structure is integrated into the design process, and its effect on creativity. Within this context, in the third-year design studios that were coordinated for two semesters, the structure was included in the architectural design process starting from the earliest stage (concept) to the final stage. A survey was conducted to evaluate the design process in terms of structure, form and space in which 51 students were involved in the studio. In the survey that is divided into three parts, the undergraduate education in the context of structure, the relationship between structure and architectural design, and the analysis of structure-based architectural design were evaluated. Survey data were analyzed with IBM SPSS Statistics software.

Keywords: Structure, form and space relationship, architectural education, structure-based design, SPSS analysis.

Mimari Tasarım Stüdyosunda Strüktürün Form ve Mekân ile Entegrasyonu

Feray Maden
Yaşar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Tasarım stüdyolarının mimarlık eğitiminin merkezinde olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu stüdyolarda öğrencilerin işlev, bağlam, kullanıcı, form ve strüktür gibi bileşenleri kullanarak verilen tasarım problemine karşı yaratıcı fikirler geliştirmeleri beklenmektedir. Bu bileşenler arasında strüktür ne yazık ki çoğu zaman tasarım sürecinde göz ardı edilmektedir. Bazı tasarım stüdyolarında ise ancak mimari tasarım süreci tamamlandıktan sonra düşünülmektedir ki bu durumda form ve mekân ile entegrasyon mümkün olamamaktadır. Bunun sebepleri şu şekilde sıralanabilir: strüktür derslerinin sayı olarak az olması veya içerik olarak tasarım stüdyolarını destekleyememesi, öğrencilerin strüktür konusunda bilgi yetersizliği, stüdyolarda strüktürel tasarımın teşvik edilmemesi ve strüktür konusunda yeterli sayıda uzman öğretim elemanının bulunmaması. Sonuç olarak, form ve mekân üretiminde yaratıcı çözümler geliştirmeye olanak sağlayan ve mimarlığın ayrılmaz bir parçası olan strüktür, mimari tasarım ile entegre edilememektedir. Bu makalede, strüktürün tasarım stüdyosuna entegre edilmesi durumunda form ve mekân üretimimin ne derece değiştiği ve yaratıcılığa olan etkisi araştırılmaktadır. Bu bağlamda, strüktür iki dönem boyunca yürütülen üçüncü sınıf tasarım stüdyolarında mimari tasarımın en erken safhası olan konsept aşamasından başlayarak sonuç ürüne kadar olan mimari tasarım sürecine dahil edilmiştir. Toplam 51 öğrencinin dâhil olduğu stüdyoda tasarım sürecini strüktür, form ve mekân bağlamında değerlendirmek amacıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Üç bölüme ayrılan anket çalışmasında lisans eğitiminin strüktür bağlamında genel değerlendirmesi, strüktürün mimari tasarım ile olan ilişkisi ve yürütülen strüktür tabanlı mimari tasarımın değerlendirmesi yapılmaktadır. Anket verileri IBM SPSS Statistics programı ile analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Strüktür, form ve mekân ilişkisi, mimarlık eğitimi, strüktür tabanlı tasarım, SPSS analiz.

Feray Maden. Integration of Structure with Form and Space in Architectural Design Studio. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 108-122

Corresponding Author: Feray Maden, Türkiye
LookUs & Online Makale