ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARIYLA SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET VE İMAR HAKLARININ AKTARIMI [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 61-77 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240634

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARIYLA SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET VE İMAR HAKLARININ AKTARIMI

Aziz Cumhur Kocalar
Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

The each of property and development rights is a subject of private and/or corporate property. These rights are being restricted by development plans in the related applications with the rural (sea, coastal, environment, river, forest, grassland, national park, all the protected areas, etc) or urban conservation and renewal, regeneration. Sometimes, they are limited for the disaster-preventions (earthquake, flood, landslide etc). After they gathered all the related rights classified in relation to their subject under a certain systematic should be evaluated. Thereby these rights instead of being expropriated should be transferred to other fields that are defined
by local governments, according to concrete value. This "Transfer Property and Development Rights Model” which is proposed in here covers widely many different application areas with all development plans as an application tool.

Keywords: City and Regional Planning, Urban Conservation and Renewal, Disaster, Risk Management and Planning of Conservation, Quantitative Methods in Planning and Modeling, Transfer of Property and Development Rights, Urban Regeneration.

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARIYLA SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET VE İMAR HAKLARININ AKTARIMI

Aziz Cumhur Kocalar
Cumhuriyet Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Kırsal veya kentsel koruma (deniz, kıyı, çevre, yer altı ve yer üstü suları, akarsu, orman, mera, milli park, sit alanları, ören yerleri v.b.), yenileme, dönüşüm ve afet (deprem, sel, heyelan v.b.) önlemlerine ilişkin imar planlarının sınırlandırdığı özel ve tüzel mülkiyete konu olan her türlü mülkiyet ve imar haklarının ilişkili tüm haklarla birlikte belli bir sistematik altında toplanıp konularına göre birleştirilerek değerlendirilip, yerel yönetimlerce belirlenen ayrılacak alanlara somut değerler üzerinden aktarılması gerekmektedir. Ancak, ülke çapında bu uygulamaların kamulaştırma yerine gerçekleştirilebilmesi; aktarım, dönüşüm, imar hakkı gibi kavramların yasal tanımlarının ayrıntılı olarak yapılmasına bağlıdır. Bu bildiride önerilen “Mülkiyet ve İmar Haklarının Aktarımı Modeli”, yasal-yönetsel kuramlar, ülke düzeyinde koruma amaçlı imar uygulamalarının yanı sıra, tüm afetlere karşı alınacak taşınmazlarla ilgili önlemleri ayrıca kentsel dönüşüm uygulamalarını da içeren çalışmaları olanaklı kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel Koruma ve Yenileme, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Planlamada Nicel Yöntemler ve Modelleme, Mülkiyet ve imar Haklarının Aktarımı, Kentsel Dönüşüm.

Aziz Cumhur Kocalar. AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİNDE İMAR PLANI UYGULAMALARIYLA SINIRLANDIRILAN MÜLKİYET VE İMAR HAKLARININ AKTARIMI. Tasarım Kuram. 2012; 8(14): 61-77

Corresponding Author: Aziz Cumhur Kocalar, Türkiye
LookUs & Online Makale