ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Investigation of the Spatial Productions of Surrealist Through Concepts [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 191-204 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.38278

Investigation of the Spatial Productions of Surrealist Through Concepts

Hande Tunç
Ozyegin University, Architecture And Design Faculty, İstanbul

Surrealism, which is one of the avant-garde art movements of the 20th century, has been tried to be examined with a perspective that is thought to create potential ideas for architectural practice with its spatial experiments and productions. The aim of the study is to investigate the examples of the place, which are visioned or actualized by the Surrealists through the relationship between discourse and space on a conceptual plane. The spatial readability of the relationship between discourse and space was tried to be explained by two main titles, “Visionary Places” which includes imagination about the city and the house, and the “Realized Space” includes the exhibition and performance spaces. While the extended definition of action and usage within the framework of the concepts fed the survey and drawing studies on the city and home, affect spatial organization of the exhibition and performance spaces especially in the redefinition of the audience, work, and artist relationship. It is mentioned that the concepts such as “randomness, interaction, unusualness, uncanny, formlessness, incompleteness, ambiguity and fragmentation” which shaped around the social and political readings of the period, are played an active role in the process of designing the space and thinking about the definition of the action performed in the space. This situation contributed to the understanding of concepts to evolve into new results through periodic readings.

Keywords: Spatial production of Surrealists, discourse and place, possibility of discourse, potentiality of places, conceptual approach

Sürrealistlerin Mekâna Dair Üretimlerinin Kavramlar Üzerinden İncelenmesi

Hande Tunç
Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi, İstanbul

20. yüzyılın avangard sanat akımlarından biri olan Sürrealizm, çalışma kapsamında bir sanat akımı olmasının ötesinde, mekânsal denemeleri ve üretimleriyle mimarlık pratiği için potansiyel fikirler yaratabileceği düşünülen bir söylem-mekân çözümlemesi perspektifi üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, Sürrealistler tarafından gerçekleştirilen ya da fikir düzleminde kalan mekânsal denemelerin, söylem-mekân ilişkisi kapsamında kavramsal bir düzlemde incelenmesi ve bu inceleme aracılığıyla Sürrealistlerin mekân üretim pratiğine sunabileceği dolaylı katkının ortaya çıkarılmasıdır. Söylem ile mekân arasındaki ilişkinin mekânsal okunabilirliği, söylem içindeki ifadelerin kavramsallaştırılması ve tespit edilen kavramların kente ve eve dair “Mekân Hayalleri” ile sergi ve gösteri mekânlarını içeren “Gerçekleştirilmiş Mekân” olmak üzere iki ana başlıkta toplanan anket, metin, çizim ve uygulamaları içeren mekânsal üretimlerde bulduğu karşılıkların ortaya çıkarılması yoluyla sağlanmaya çalışılmıştır. Kavramlar çerçevesinde genişletilen eylem ve kullanım tanımı kent ve ev mekânına dair anket ve çizim çalışmalarını beslerken, sergi ve gösteri mekânlarının mekânsal kurgularının oluşturulması ve özellikle izleyici, eser, sanatçı ilişkisinin yeniden tanımlanmasında etkin rol oynamıştır. Tespit edilen “rastlantısallık, etkileşim, olağan dışılık, tekinsizlik, formsuzluk, tamamlanmamışlık, muğlaklık ve fragmantasyon” gibi kavramların anlamlarının dönemin sosyal, siyasi ve politik okumaları çevresinde şekillenmesi mekânın kullanımı ve mekânda gerçekleştirilen eylemin tanımı üzerinde düşünülmesi aracılığıyla mekânı tasarlama sürecini de etkilemiştir. Çalışma kapsamında bahsi geçen kavramların ve kavramsal yaklaşımın, kavramların çok anlamlılığının yanı sıra dönemsel okumalar aracılığıyla da yeni sonuçlara evrilme potansiyeline sahip oluşunun ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sürrealistlerin mekânsal üretimleri, söylem ve mekân, söylemin olasılıkları, mekânın potansiyelleri, kavramsal yaklaşım

Hande Tunç. Investigation of the Spatial Productions of Surrealist Through Concepts. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 191-204

Corresponding Author: Hande Tunç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale