ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Design Museums Development Process and A Case Study in the Context of Spatial Quality [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 205-228 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.39358

Design Museums Development Process and A Case Study in the Context of Spatial Quality

Merve Karaoğlu Can1, İpek Fitoz2
1Department of Interior Architecture, Kütahya Dumlupınar University, Kütahya, Turkey
2Department of Interior Architecture, Mimar Sinan Fine Arts University, İstanbul, Turkey

To remember is based on imagining and perceiving. The better a space is perceived and experienced, the more it will be impinted on the memories. The goals of museums to become a memorable space, that people may visit again, will be parallel with the qualification of behavior and the quality of time spent. The relationship between space and its user, which has a dynamic structure; is expected to develop positive behavior patterns with the ‘ideal’ one in museum spaces that should improve the society's education, culture, aesthetics and etc awareness. Accordingly, the study is based on two basic approaches, which are literature review and on-site observation. First of all, in order to define the requirements in museum spaces, the historical development and changes of museum architecture and the functions with programs that set in parallel with the emergence of design museums are mentioned. Secondarily, for following a suitable path for the purpose of the research, a case study was carried out and judgmental results were obtained with analysis and evaluations. It is thought that interpretation of the museum by the researcher herself, in which she is both an interior designer and a user of the space, through her personal experiences is important in developing judgments about an architectural structure. Besides, the studies that could form the basis of a design museum to be established in Turkey in the future are not enough yet in the literature. So it reveals that the effective and original quality of the study's usability in theoretical and practical terms is clear.

Keywords: Museum Architecture, Design Museums, Spatial Quality, Zurich Design Museum.

Müzecilik Anlayışının Gelişim Sürecinde Tasarım Müzeleri ve Mekânsal Kalite Bağlamında Örnek Bir Olay İncelemesi

Merve Karaoğlu Can1, İpek Fitoz2
1Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Kütahya
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul

Hatırlamak; hayal etmek ve algılamak üzerine kuruludur. Bir mekân ne kadar iyi algılanır ve deneyimlenirse, hafızada o denli yer edinecektir. Müzelerin akılda kalıcı ve insanların tekrar ziyaret edeceği bir yer olma hedefleri, kurguya bağlı olarak ortaya konacak davranışların niteliği ve harcanan zamanın kalitesiyle paralel olarak gerçekleşir. Mekân ile kullanıcısı arasındaki dinamik bir yapıya sahip ilişkinin; toplumun eğitim, kültür, estetik vb. bilincini geliştirmesi öngörülen müze mekânlarında ‘ideal’ olan ile birlikte olumlu davranış biçimlerini de geliştirmesi beklenir. Bu doğrultuda çalışma, bütününde literatür taraması ve yerinde gözlem olmak üzere iki temel yaklaşım üzerine kurgulanmıştır. Müze mekânlarında gereksinimleri doğru tanımlayabilmek için öncelikle, müze mimarisinin tarihsel gelişim/değişimine ve tasarım müzelerinin ortaya çıkış sürecine paralel olarak oluşturulmuş işlev ve programlarına değinilmiştir. İkinci adımda araştırmanın amacına uygun bir yol izlenebilmesi için tarama modeline bağlı olarak örnek olay taraması gerçekleştirilmiş, analiz ve değerlendirmeler ile yargısal sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmacının aynı zamanda hem iç mimar hem de mekânın kullanıcısı olarak bulunduğu müzeyi kişisel deneyimleri üzerinden yorumlamasının, bir mimari yapıya dair yargıların geliştirilmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca gelecek yıllarda Türkiye’de kurulabilecek bir tasarım müzesi için altlık oluşturabilecek çalışmaların henüz literatürde yeteri kadar yer almaması teorik ve pratik anlamda çalışmanın kullanılabilirliğinin etkili ve özgün niteliğinin net olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müze Mimarisi, Tasarım Müzeleri, Mekânsal Kalite, Zürih Tasarım Müzesi.

Merve Karaoğlu Can, İpek Fitoz. Design Museums Development Process and A Case Study in the Context of Spatial Quality. Tasarım Kuram. 2021; 17(33): 205-228

Corresponding Author: Merve Karaoğlu Can, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale