ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 103-126 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.240900

Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış

Selcen Coşkun, Demet Binan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

In this article, it is aimed to identify the general approaches and tendencies in the field of monumental building heritage conservation in Turkey in the last 90 years since the foundation of Turkish Republic in 1923. It is intended that this article will make a contribution to the studies on the history of architectural conservation in Turkey by focusing monumental buildings in ‹stanbul. In order to evaluate conservation and the
restoration processes of the monumental buildings in ‹stanbul, four buildings/building complexes which are dominant on the skyline of the city have been chosen as the case study of this research. Accordingly, the conservation approaches for the Hagia Sophia Museum, Fatih Mosque, Topkapi Palace Complex and Dolmabahçe Palace Ceremony Hall are briefly represented and studied. Guided by the conservation methods preferred at these restorations, the periodical tendencies which are possible to exist in conservation field. The results of the article aim to set forth the existing problems and the controversiries of monumental building conservation in Turkey.

Keywords: Monumental buildings, Topkap› Palace, St. Sophia Museum, Dolmabahçe Palace, Fatih Mosque, Republican Period conservation history.

Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış

Selcen Coşkun, Demet Binan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Bu makalede, Türkiye’nin anıtsal yapı mirasını koruma alanında sahip olduğu yaklaşımlar ve 1923’ten günümüze 90 yıllık süreçte bunları şekillendiren etkenler ele alınmaktadır. Çalışma, İstanbul’daki anıtsal yapıların Cumhuriyet’in ilanından günümüze farklı dönemlerde geçirdikleri onarım süreçlerini uluslararası koruma ilkeleri ışığında
kuramsal açıdan incelemeyi hedeflemektedir. Araştırmada İstanbul’da bulunan anıtsal yapıların koruma ve onarım süreçleri değerlendirilmesi amacıyla kent siluetinde etkin olan dört yapı/yapılar topluluğu seçilmiştir. Buna göre, Ayasofya Müzesi, Fatih Camii, Topkapı Sarayı Müzesi ve Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu’nun 1930’lu yıllardan günümüze geçirdikleri koruma ve onarım süreçleri kısaca aktarılmakta ve bu onarımlarda tercih edilen restorasyon yön- temleri ışığında, Türkiye için koruma alanında var olabilecek dönemsel eğilimler tespit edilmeye çalışılmaktadır. Makalenin sonuç bölümünde Türkiye’de anıt eser korumasında yaşanan çıkmaz ve sorunlar başlıklar halinde ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anıtsal binalar, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi; Dolmabahçe Sarayı; Fatih Camii; Cumhuriyet Dönemi koruma tarihi

Selcen Coşkun, Demet Binan. Cumhuriyet Dönemindeki Koruma ve Onarım Süreçlerine İstanbul’daki Anıtsal Yapılar Üzerinden Bir Bakış. Tasarım Kuram. 2013; 9(15): 103-126

Corresponding Author: Selcen Coşkun, Türkiye
LookUs & Online Makale