ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Fire Risk Assessment in Sustainable Facade [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(32): 55-69 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.46320

Fire Risk Assessment in Sustainable Facade

Görkem Mustafa Yeniay1, Ümit Arpacıoğlu2
1Mimar Sinan Fine Arts University, Institute of Science, Department of Building Physics and Materials
2Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, Department of Building Physics and Materials

Measures taken to satisfy the increasing energy need world-wide have affacted the building sector as in every sector, has made it necessary to move towards sustainable and energy efficient building systems. İn this process, building facades turned into a building element that monitors energy efficiency in addition to being a shell that protects the interior from external influences, it also contributes to the building performance. The materials used in the facades of such buildings, the geometric form of the facade may create additional fire hazards and some applications can prevent firefighting intervention. Our national fire regulation provides some proxisions on the choise of materials as well as active and passive fire precautions. In this study additional fire loads that may occur on sustainable fronts has been evaluated on many factors, and measures that must be taken by national fire regulation and standards are specified.

Keywords: Fire protection, fire on sustainable facade, fire spread on facades.

Sürdürülebilir Cephelerde Yangın Riski Değerlendirmesi

Görkem Mustafa Yeniay1, Ümit Arpacıoğlu2
1Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Fiziği ve Malzeme Anabilim Dalı
2Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yapı Fiziği ve Malzeme Anabilim Dalı

Dünya genelinde artan enerji ihtiyacını karşılamak için alınan önlemler her sektörde olduğu gibi yapı sektörünü de etkilemiş, sürdürülebilir ve enerji etkin bina sistemlerine yönelmeyi gerekli kılmıştır.
Bu süreçte bina cepheleri, iç mekânı dış etkilerden koruyan bir kabuk olmanın yanı sıra bina performansına da katkıda bulunan, enerji verimliliğini gözeten bir yapı elemanı haline dönüşmüştür. Bu tür binaların cephelerinde kullanılan malzemeler, cephenin geometrik formu ek yangın tehlikeleri oluşturabilmekte bazı uygulamalar itfaiye müdahalesine engel olabilmektedir. Konu hakkında ulusal yangın yönetmeliğimiz gerek malzeme seçimi gerekse aktif ve pasif yangın önlemleri konusunda bazı hükümler getirmektedir.
Bu çalışmada sürdürülebilir cephelerde oluşabilecek ek yangın yükleri birçok faktör üzerinden değerlendirilmiş, ulusal yangın yönetmeliği ve standartlarca alınması geren önlemler belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yangından korunma, sürdürülebilir cephelerde yangın, cephelerde yangın yayılımı.

Görkem Mustafa Yeniay, Ümit Arpacıoğlu. Fire Risk Assessment in Sustainable Facade. Tasarım Kuram. 2021; 17(32): 55-69

Corresponding Author: Görkem Mustafa Yeniay, Türkiye
LookUs & Online Makale