ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Action To Discourse Furniture: Contemporary Period Example [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 77-84 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.52724

Action To Discourse Furniture: Contemporary Period Example

Şebnem Ertaş Beşir1, Elif Sönmez2, Betül Yılmaz3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
2Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
3Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

In this study, the effect of language, as an expression tool to inform thoughts and feelings, on the objects we qualify in our daily lives, to be more specific, the process of conversion of human actions is analyzed through contemporary period furniture. In the analysis, it is aimed in this interdisciplinary relationship to emphasize the power of language, a concept or an action in the perceptual change in the process of characterizing the furniture. More specifically, it is aimed to examine, that the usual words or phrases in the life routine do not actually name an equipment randomly and the fact that to be called by a name takes a certain period and in this period the discourse and phrases formed with language-equipment interaction, through contemporary period furniture. The relation between the concepts of language, discourse and action and discourse and action on furniture are revealed in this study. The furniture that constituted the sampling area is associated with the classification of the discourse; Semiotic expressions of contemporary period furniture have been determined.This furniture examined in detail in the sections of findings and explanations.

Keywords: Discourse, action, furniture, interior architecture, semiology

Eylemden Söyleme Mobilya: Çağdaş Dönem Örneği

Şebnem Ertaş Beşir1, Elif Sönmez2, Betül Yılmaz3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü
2Altınbaş Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
3Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Bu çalışmada düşünce ve duyguları bildirmeye yarayan bir anlatım aracı olan dilin günlük yaşamımızda nitelendirdiğimiz objeler üzerindeki etkisi; daha özele inilecek olursa insan eylemlerinin söyleme dönüşüm süreci çağdaş dönem mobilyaları üzerinden analiz edilmiştir. Yapılan analizde ise disiplinler arası kurulan bu ilişkide dilin, bir kavram veya bir eylemin, mobilyayı niteleme sürecindeki algısal değişimin gücünün vurgulanması amaçlanmaktadır. Daha açık bir ifadeyle, yaşam rutininde alışılagelmiş kelimelerin veya kelime gruplarının aslında bir mobilyayı rastgele isimlendirmediği, bir isimle anılmanın ise belli bir sürece yayıldığı gerçeğini ve bu süreçte dil-mobilya etkileşimiyle oluşan söylem ve deyimlerin çağdaş dönem mobilyaları üzerinden detaylı olarak incelenmesi hedeflenmektedir. Çalışmada dil, söylem ve eylem kavramları ve mobilya üzerinde söylem ve eylem kavramlarının ilişkisi ortaya konmuştur. Örneklem alanını oluşturan mobilyalar, söylem sınıflandırılmasıyla ilişkilendirilerek; çağdaş dönem mobilyalarının semiyotik ifadeleri belirlenmiştir. Bu mobilyalar, bulgular ve irdelemeler kısmında detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Söylem, eylem, mobilya, iç mimari, göstergebilim

Şebnem Ertaş Beşir, Elif Sönmez, Betül Yılmaz. Action To Discourse Furniture: Contemporary Period Example. Tasarım Kuram. 2019; 15(27): 77-84

Corresponding Author: Şebnem Ertaş Beşir, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale