ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Young And Adult User’s Spatıal Qualıty Preferences In Open Spaces Around Mass Housıng Areas And Innovatıve Approaches [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 11-30 | DOI: 10.23835/tasarimkuram.414932

Young And Adult User’s Spatıal Qualıty Preferences In Open Spaces Around Mass Housıng Areas And Innovatıve Approaches

Bahar Başer Kalyoncuoğlu1, Özgün Arın1, Kıymet Uzun2
1Okan Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Okan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

This study aims to reveal the quality criteria and the expectations of young users from open spaces of the mass housing environment in the cities which have recently undergone a change of appearance in terms of construction, such as Istanbul. The expectation of young users from open spaces in their residential area has been changed with the effects of change in the comprehension of housing environment which has been reshaped due to global changes and redefined in terms of physical and social aspects. In this study, it is aimed to investigate this new trends of young users with the help of current data. For this purpose, questionnaires made with the mass of users between the ages of 18-35 and field observations constitute the main material of the research. As a result of analysis and synthesis of obtained data, it is attempted to put forward possible innovative approaches for the planning and design of open spaces around residential environment.

Keywords: Mass housing, open space, young users, spatial quality, user preferences.

Toplu Konut Çevresi Açık Alanlarda Genç ve Yetişkin Kullanıcıların Mekansal Kalite Tercihleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar

Bahar Başer Kalyoncuoğlu1, Özgün Arın1, Kıymet Uzun2
1Okan Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
2Okan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Bu çalışma, özellikle İstanbul gibi son dönemde yapılaşma bakımından çehre değişikliği geçirmiş kentlerdeki toplu konut çevresi açık mekanlarda kalite kriterlerini ve genç kullanıcı kesimin beklentilerini ortaya koymayı hedeflemektedir. Küresel gelişmelere bağlı olarak yeniden şekillenen konut anlayışının fiziksel ve sosyal açıdan geçirdiği değişimler doğrultusunda, genç kullanıcıların konut çevresindeki açık mekan kullanımlarına ilişkin beklentileri de değişime uğramıştır. Bu çalışmada, gençlerin açık mekan kullanımındaki bu yeni eğilimlerinin güncel verilerle araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, 18-35 yaş aralığındaki kullanıcı kitlesi ile yapılan anket görüşmeleri ve saha gözlemleri araştırmanın ana materyalini oluşturmaktadır. Elde edilen verilerin analizi ve sentezlenmesi sonucunda, Konut çevresindeki açık mekanların planlanması ve tasarımında gençlere yönelik yenilikçi yaklaşımların neler olabileceği üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Toplu konut, açık mekan, kullanıcı tercihleri, mekânsal kalite, genç kullanıcılar.

Bahar Başer Kalyoncuoğlu, Özgün Arın, Kıymet Uzun. Young And Adult User’s Spatıal Qualıty Preferences In Open Spaces Around Mass Housıng Areas And Innovatıve Approaches. Tasarım Kuram. 2017; 13(24): 11-30

Corresponding Author: Bahar Başer Kalyoncuoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale