ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Research Of The Effect Of Psychological Trauma On The Changing Of Spatial Perception In Color Context On Work “L’écume Des Jours” [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 141-152 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.69772

The Research Of The Effect Of Psychological Trauma On The Changing Of Spatial Perception In Color Context On Work “L’écume Des Jours”

Tülay Canbolat1, Zahide Salan2
1Çukurova University, Faculty of Architecture, Department of Interior Architecture
2Toros University, Faculty of Fine Arts, Design And Architecture, Department of Interior Architecture

Color is the psychological product of the act of the subject accompanied by light, interpreted through emotions. Only the light and the eye are not enough for the subject to interpret the color they see. Psychological evaluations occurring in the brain along with physiological data accompany this process. The subject may express some cognitive reactions in case of past psychological trauma. One of these is visual distortion is the optical illusions and the perceptual distortions that may occur in size, color, perspective, and detail. The role of the color in the perception of space which changes due to visual distortion after a psychological trauma is important in terms of revealing the relationship between subject, space, and perception. In this context, this study aims to read the role of color as an element that strengthens the expression of interior architecture-literature-cinema disciplines, through the changes in the space perception of a subject that experiences a traumatic experiment. The change in the space perception that may occur after a psychological trauma is addressed in Boris Vian’s novel titled “L’écume des Jours” and Michel Gondry’s film with the same name. Phenomenological film analysis and literary text analysis are used as the method of the study.

Keywords: Color, Spatial Perception, L’écume des Jours, Psychology, Perception

Psikolojik Travmanın Renk Bağlamında Mekânsal Duyumsama Değişimine Etkisinin “L’écume Des Jours” Adlı Eser Üzerinden İncelenmesi

Tülay Canbolat1, Zahide Salan2
1Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü
2Toros Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü

Renk, nesnenin ışık eşliğindeki ediniminin, duygular yoluyla anlamlandırılan psikolojik ürünüdür. Öznenin, gördüğü rengi anlamlandırması için sadece ışık ve göz yeterli değildir. Fizyolojik verilerle birlikte beyinde gerçekleşen psikolojik değerlendirmeler de bu sürece eşlik eder. Özne, psikolojik travma deneyimi yaşadığında birtakım bilişsel tepkiler gösterebilir. Bunlardan biri olan görsel çarpıtma; boyut, renk, perspektif ve detayda meydana gelebilen algısal çarpıklıklar, optik yanılsamalardır. Rengin psikolojik travma sonrası görsel çarpıtmayla değişen mekânsal duyumsamadaki rolü, özne-mekan-algı ilişkisinin ortaya konulması bakımından önemlidir. Bu bağlamda çalışma; iç mimari-edebiyat-sinema disiplinleri düzleminde rengin anlatımı güçlendiren bir öğe olma rolünü, travmatik bir deneyim yaşayan öznenin mekânsal duyumsama değişimleri üzerinden okumayı amaçlamıştır. Psikolojik travma sonrası oluşabilen mekânsal duyumsama değişimi, Boris Vian’ın “L’écume des Jours” adlı romanı ve Michel Gondry’nin aynı adlı filmi kapsamında ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak, fenomenolojik film analizi ve edebi eser metin çözümlemesi izlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Renk, Mekânsal Duyumsama, L’écume des Jours, Psikoloji, Algı

Tülay Canbolat, Zahide Salan. The Research Of The Effect Of Psychological Trauma On The Changing Of Spatial Perception In Color Context On Work “L’écume Des Jours”. Tasarım Kuram. 2020; 16(29): 141-152

Corresponding Author: Tülay Canbolat, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale