ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Geneyik Rural Neighborhood Spatial Development Strategies [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 172-193 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.72623

Geneyik Rural Neighborhood Spatial Development Strategies

Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu, Bilge Nur Bektaş
METU, Faculty of Architecture, Department of City and Regional Planning

Today, migration is experienced from rural areas, which are under development pressure, having declining rural economy, difficulties in accessing services, and decreasing living standards, to urban areas. For rural settlements near to urban areas, rural characteristics are lost due to uneven development.
The status of many village has been redefined as neighborhoods within the framework of the Law numbered 6360 in Turkey. Rural design guidelines can be prepared to conserve the cultural and natural values and to develop rural character. It should be kept in mind that design guidelines cannot be used instead of development plans and the guidelines do not eliminate the need for development plans.
This study focuses on the conservation and planning of the rural area through the example of the Geneyik rural neighborhood, near the Gaziantep city centre. The main aim of the study is to define how to adopt the upper scale national and regional plans and policies to the local scale and spatial strategies at local scale for implementation, as an integral part of rural development. It is aimed to contribute to conservation of the cultural and natural values of Geneyik, development of the rural character and sustaining social and economic development.

Keywords: Design strategies, spatial development strategies, rural planning, rural policies, Geneyik.

Geneyik Kırsal Mahallesi Mekansal Gelişme Stratejileri

Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu, Bilge Nur Bektaş
ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Günümüzde yapılaşma baskısı altında olan, kırsal ekonomisi gerileyen, hizmetlere erişimde güçlük çeken ve yaşam standartları düşmekte olan kırsal alanlardan kentsel alanlara göç yaşanmakta, kırsal nüfus azalmaktadır. Kentsel alanlara yakın konumda olan kırsal yerleşimlerde ise kırsal dokuyla uyumsuz yapılaşmalar sonucunda kırsal özellikler kaybolmaktadır.
06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 Sayılı “On dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” çerçevesinde birçok kırsal nitelikteki köy yerleşimlerinin statüsü mahalle olarak tanımlanmıştır. Kırsal yerleşimlerin kültürel ve doğal değerlerinin korunması ve kırsal karakterinin yaşatılmasına yönelik olarak mevzuat gereğince tasarım rehberleri hazırlanabilmektedir. Tasarım rehberlerinin imar ve/veya gelişim planları yerine kullanılmayacağı ve rehberin plan üretimi ihtiyacını ortadan kaldırmadığı unutulmamalıdır.
Bu çalışma, köy statüsü kaldırılarak mahalle statüsüne geçirilmiş olan, Gaziantep ilinde, kentsel yerleşimin yakınındaki Geneyik kırsal mahallesi örneği üzerinden kırsal alanın korunması ve planlanmasına odaklanmaktadır. Çalışmanın temel amacı Geneyik kırsal mahallesi için kırsal kalkınmanın bütünleyici bir parçası olarak; üst ölçekli ulusal ve bölgesel plan ve politikalarla birlikte yerelde bu politikaların nasıl ele alınacağını ve ne şekilde uygulanabileceğine yönelik alt ölçekteki mekânsal stratejileri tanımlamaktır. Çalışma ile ayrıca, Geneyik’in kültürel ve doğal değerlerinin korunması, kırsal karakterinin yaşatılması, sosyal ve ekonomik kalkınmasının sağlanmasına katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tasarım stratejisi, mekansal gelişme stratejileri, kırsal planlama, kırsal politika, Geneyik.

Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu, Bilge Nur Bektaş. Geneyik Rural Neighborhood Spatial Development Strategies. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 172-193

Corresponding Author: Serdar Malkoç Alpaslan Nizamoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale