ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
Material and Color Use in Architectural Facade Design: Evaluation of Product Designer Approach on Material in Field Work [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 57-79 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.74936

Material and Color Use in Architectural Facade Design: Evaluation of Product Designer Approach on Material in Field Work

Seray Cidem, Çiğdem Tekin
Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture, Department of Architecture

Facades, which are the faces of buildings and cities, are elements that affect the city and the user with their designs. In facade design, the decisions such as shape, size, scale and the color design of the surface with equal weight and the color of the coating material used are also very important. Today, urban and building transformations are taking place rapidly with the increasing population, migration to cities and increasing construction activities. In this case, the use of color changes along with the existing residential and facade texture in the city. It is observed that cold colors such as gray, black and brown are preferred especially in buildings built in the last 10 years. While these changes have a legal basis in terms of building scale, they are generally not available in color selection. In this case, it is understood that the choice of colors on the facades is not solely the designer-user responsibility. At this point, material-product producers and designers are effective. Because there is no legal obligation or basis, there are no restrictions in terms of color in material design and production, and the available material and color options determined by the material producers and designers guide the designer and user preferences. In this study, it is aimed to examine the effect of material / product designers’ material decisions on the layout texture over a determined study area. For this purpose, an area was determined according to various criteria in Kadikoy district of Istanbul province, where the rate of change is high. In this context, it was determined that 215 new buildings, whose function was residential, were built between 2010-2018 in this study area, whose boundaries were determined. All of these buildings are covered with siding; Analyzes were made by examining material, color, texture and size properties. It was determined that four (4) types of facade cladding materials were used in 215 buildings examined. However, since it was determined that the most used exterior cladding material with 117 buildings; The ceramic material producers in these buildings were determined, a questionnaire was conducted with the material / product designers and their effects on the material selection were investigated.

Keywords: Architectural facade, siding, ceramic material, color, product designer.

Mimari Cephe Tasarımında Malzeme ve Renk Kullanımı: Alan Çalışmasında Seramik Malzeme Üzerinden Ürün Tasarımcı Yaklaşımının Değerlendirilmesi

Seray Cidem, Çiğdem Tekin
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Binaların ve kentlerin yüzü olan cepheler, tasarımları ile kente ve kullanıcıya etki eden ögeler olmaktadır. Cephe tasarımında biçim, boyut, ölçek gibi kararlar ile eşit ağırlıkta yüzeyin renk tasarımı ile kullanılan kaplama malzemesinin rengi de çok önemlidir. Günümüzde artan nüfus, kentlere göçler ve artan inşaat faaliyetleri ile kent ve bina dönüşümleri hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu durumda kent içerisindeki mevcut konut ve cephe dokusunun beraberinde renk kullanımları da değişmektedir. Özellikle son 10 yılda inşa edilen binalarda gri, siyah, kahverengi gibi soğuk renklerin tercih edildiği görülmektedir. Bu değişimlerin özellikle bina ölçeği olarak yasal bir dayanağı bulunurken, renk seçiminde genellikle bulunmamaktadır. Bu durumda, cephelerdeki renklerin tercihinin yalnızca tasarımcı-kullanıcı sorumluluğunda olmadığı anlaşılmaktadır. Bu noktada, malzeme-ürün üretici ve tasarımcıları etkili olmaktadır. Çünkü yasal bir zorunluluk veya dayanak olmadığı için, malzeme tasarım ve üretimlerinde renk açısından bir kısıtlama bulunmamakta, malzeme üretici ve tasarımcıları tarafından belirlenen mevcut malzeme ve renk seçenekleri, tasarımcı ve kullanıcı tercihlerini yönlendirmektedir. Çalışmada malzeme/ürün tasarımcılarının malzeme kararlarının yerleşim dokusu üzerindeki etkisinin belirlenen bir çalışma alanı üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma alanı olarak değişim hızı yüksek olan İstanbul ili, Kadıköy ilçesinde çeşitli ölçütlere göre alan belirlenmiştir. Bu bağlamda sınırları belirlenmiş olan çalışma alanında 2010–2018 tarihleri arasında 215 adet işlevi konut olan yeni bina inşa edildiği tespit edilmiştir. Bu binaların tamamı dış cephe kaplaması üzerinden; malzeme, renk, doku ve boyut özellikleri incelenerek analizler yapılmıştır. İncelenen 215 binada dört (4) tür dış cephe kaplama malzemesi kullanıldığı tespit edilmiştir. Ancak 117 bina ile en çok kullanılan dış cephe kaplama malzemesinin seramik olduğu tespit edildiği için; bu binalardaki seramik malzeme üreticileri belirlenmiş, malzeme/ürün tasarımcıları ile anket çalışması yapılarak, malzeme seçimi üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cephe, dış cephe kaplama, seramik malzeme, renk, ürün tasarımcısı.

Seray Cidem, Çiğdem Tekin. Material and Color Use in Architectural Facade Design: Evaluation of Product Designer Approach on Material in Field Work. Tasarım Kuram. 2020; 16(31): 57-79

Corresponding Author: Çiğdem Tekin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale