ISSN: 1302-2636 | E-ISSN: 2757-668X
The Investigation of Marmaray Line Stations for Conformity to Transit-oriented Development [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2021; 17(32): 150-159 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2020.98598

The Investigation of Marmaray Line Stations for Conformity to Transit-oriented Development

Kübra Pilatin
Istanbul Technical University Faculty of Civil Engineering, Department of Transportation Engineering

The concentration of the population living in the world in the cities creates spatial and socio-economic pressure in the city and this pressure negatively affects the city’s sustainable living standards. For this study, it was seen as the main problem that the urban public transportation systems were not planned in parallel with the population growth and that the uncontrolled spatial growth in the city affected. The ‘Transit-oriented Development (TOD)’, which covers both sustainable urban development and sustainable transportation phenomena and provides its integration, was chosen as the appropriate theory for the resolution of urban disruptions in question. In studies carried out in the world, the TOD approach is generally applied within the scope of planning policies in the new development regions of the city. This study creates originality by examining the Marmaray Line, which is already an urbanized region. Considering that the effective area is more due to the long line length, the stations on the Anatolian Side is concentrated. The suitability of the TOD application is measured to ensure that the line environment is a preferred line, especially for urban trips. As a method, Cervero’s 5D (density, diversity, design, destination accessibility, distance to transit) approach is based on. In line with this approach, there are four main evaluation categories for the study area. Increased density of built environment, variety of land use, accessibility and pedestrian-oriented urban design, and distance to public transportation systems are determined categories. Twelve parameters were calculated under these headings. The calculated values were then evaluated by the analytical hierarchy process and a different TOD index was calculated for each station. It was observed whether the stations examined according to the index values are suitable for TOD application.

Keywords: Marmaray line, transit-oriented development, TOD index.

Marmaray Hattı İstasyonlarının Toplu Taşıma Odaklı Kentsel Gelişme Yaklaşımına Uygunluk Açısından İncelenmesi

Kübra Pilatin
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, Ulaştırma Mühendisliği Bölümü

Dünya genelinde yaşayan nüfusun kentlerde yoğunlaşması kentte mekânsal ve sosyo-ekonomik baskı oluşturmakta ve bu baskı kentin sürdürülebilir yaşam standartlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışma için özellikle kentsel toplu ulaşım sistemlerinin kentin nüfus artışıyla paralel olarak planlanmaması, kentte kontrolsüz mekânsal büyümeyi etkilemesi temel sorun olarak görülmüştür. Sürdürülebilir kentsel gelişme ve sürdürülebilir ulaşım olgularının ikisini de kapsayan ve entegrasyonunu sağlayan ‘’Toplu Taşıma Odaklı Kentsel Gelişme Modeli (Transit-oriented Development - TOD)’’ söz konusu ulaşım kaynaklı kentsel bozulmaların çözülmesi için uygun kuram olarak seçilmiştir. Dünyada yapılan çalışmalarda TOD yaklaşımı genellikle kentin yeni gelişme bölgelerindeki planlama politikaları kapsamında uygulanmaktadır. Bu çalışma halihazırda kentleşmiş bir bölge olan Marmaray Hattı çevresinde incelenmesiyle özgünlük oluşturmaktadır. Hat uzunluğunun fazla olmasından dolayı etki alanının daha fazla olduğu düşünülerek, Anadolu Yakası’ndaki istasyonlara yoğunlaşılmıştır. Hat çevresinin özellikle şehir içi yolculuklar için tercih edilen bir hat olmasının sağlanması için TOD uygulamasının uygunluğu ölçülmektedir. Yöntem olarak, Cervero’nun 5D (density, diversity, design, destination accessibility, distance to transit) yaklaşımı temel alınmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda çalışma alanı için dört temel değerlendirme kategorisi bulunmaktadır. Yoğunluğu artırılmış yapılaşmış çevre, arazi kullanım çeşitliliği, erişilebilirlik ve yaya odaklı kentsel tasarım ile toplu ulaşım sistemlerine olan mesafe belirlenen kategorilerdir. Bu başlıklar altında on iki parametrenin hesaplaması yapılmıştır. Ardından hesaplanan değerler analitik hiyerarşi süreci ile değerlendirilip, her istasyon için farklı bir TOD endeksi hesaplanmıştır. Endeks değerlerine göre incelenen istasyonların TOD uygulaması için uygun olup olmadıkları gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Marmaray hattı, toplu taşıma odaklı gelişme, TOD endeksi.

Kübra Pilatin. The Investigation of Marmaray Line Stations for Conformity to Transit-oriented Development. Tasarım Kuram. 2021; 17(32): 150-159

Corresponding Author: Kübra Pilatin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale